ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს

გამოქვეყნების თარიღი: 22 ოქტომბერი, 2020
დასრულების თარიღი: 6 ნოემბერი, 2020

აუქციონის დაწყება - დამთავრება

22.10.2020w. 12:00 – 06.11.2020. 16:00

 

 

ელექტრონულ აუქციონზე, პრივატიზების მიზნით გატანილია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშიარსებული უძრავი ქონება -  ქ. გურჯაანში, 9 აპრილის ქუჩაზე მდებარე 600კვმ არასასოფლო-სამეურნეოდანიშნულების მიწის ნაკვეთი, ს.კ. 51.01.56.173. ქონების საწყისი საპრივატიზაციო ფასი - 29 184 (ოცდაცხრაათას ასოთხმოცდაოთხი) ლარი. „ბე“ - საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30% - 8 755 (რვაათას შვიდას ორმოცდათხუთმეტი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5% - 1 459 (ერთი ათასოთხასორმოცდაცხრამეტი) ლარი.

ობიექტისაღწერილობა:

მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქ. გურჯაანის განაპირა ტერიტორიაზე, დაფარულია ეკალ-ბარდით. ესაჭიროება გასუფთავება.

 

- ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად „ბე“-სგადახდა   შესაძლებელია ნაღდი

ანგარიშსწორებითსს „ლიბერთი ბანკში“ ან/და ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით. 

 

- ელექტრონულ აუქციონში  გამარჯვებულზე გაიცემა აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმი.

 

- გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის მიღებიდან, 15 კალენდარული დღის ვადაში,აუქციონში გამარჯვებულსა და ქონების მესაკუთრეს შორის ფორმდება ნასყიდობის ხელშეკრულება.

 

- აუქციონში გამარჯვებულმა,ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღის

ვადაში უნდა  უზრუნველყოს ქონების ღირებულების სრულად გადახდა სახაზინო კოდზე - 300503390.

 

- 30 კალენდარული  დღის ვადაში ქონების ღირებულების გადაუხდელობის შემთხვევაში აუქციონის

შედეგები უქმდება, ხოლო გადახდილი საგარანტიო თანხა - (ბე) უკან აღარ ბრუნდება;

 

- ქონების ღირებულების სრულად გადახდის შემდეგ, აუქციონში  გამარჯვებულს გადეცემა საკუთრების

უფლების დამადასტურებელი მოწმობა.

 

გააზიარე