ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს

გამოქვეყნების თარიღი: 6 April, 2020
დასრულების თარიღი: 16 April, 2020

აუქციონის დაწყება - დამთავრება 06.04.2020 16:00–16.04.2020 16:00

 

 

ელექტრონულ აუქციონზე პრივატიზების მიზნით გატანილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში       არსებული მეორეული სამშენებლო მასალა  - 100 (ასი) ცალი ცოკოლის ბლოკი. ბლოკების საწყისი            საპრივატიზაციო ფასი წარმოადგენს საბალანსო ღირებულებას - 1 000 (ერთი ათასი) ლარი. „ბე“ არის საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30% - 300 (სამასი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5% - 50 (ორმოცდაათი) ლარი

ობიექტისაღწერილობა:

სამშენებლო კონსტრუქცია მეორეულია, რაოდენობით - 100 (ასი) ცალი. დასაწყობებულია ქ. გურჯაანის გარეუბანში რამოდენიმე ადგილას, სოფელ ჩუმლაყის საზღვრამდე.

 

 

--------------------------------------

 

- ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად „ბე“-სგადახდა   შესაძლებელია ნაღდი

ანგარიშსწორებით სს „ლიბერთიბანკში“ ან/და ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით. 

 

- ელექტრონულ აუქციონში  გამარჯვებულზ ეგაიცემა აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმი.

 

- გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის მიღებიდან, 15 კალენდარული დღის ვადაში აუქციონში

გამარჯვებულსა და ქონების მესაკუთრეს შორის ფორმდება ნასყიდობის ხელშეკრულება.

 

- ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულმა,ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 

კალენდარული დღის ვადაში უნდა  უზრუნველყოს ქონების ღირებულების სრულად გადახდა

სახაზინო კოდზე - 300503376.

 

- 30 კალენდარული  დღის ვადაში ქონების ღირებულების გადაუხდელობის შემთხვევაში აუქციონის

შედეგები უქმდება.

 

- ქონების ღირებულების სრულად გადახდის შემდეგ, აუქციონში  გამარჯვებულს გადეცემა საკუთრების

უფლების დამადასტურებელი მოწმობა.

 

- ქონების დათვალიერება შესაძლებელია ქონების  მესაკუთრესთან შეთანხმებით.

 

- დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით ნომერზე - 599 85 23 35; ასევე, შეგიძლია დარეკოთ 

ცხელხაზზე -  2 601 601.

 

გურჯაანისმუნიციპალიტეტი

 

გააზიარე