ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23

საჯარო ინფორმაცია

პროექტი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება

2020 წლის   -- დეკემბერი

 ქ. გურჯაანი

გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის  2021  წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის შესაბამისად გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:

 

        თავი I. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

                                                                                                                                                          ათას ლარში

                                                                

   საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 91ე მუხლის მე-5 პუნქტის და საქართველოს კანონი „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-78 მუხლის მე-4 პუნქტის  შესაბამისად გიგზავნით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის  ბიუჯეტის  პროექტს

 

 

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლისგეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

    25,277.8  

       28,448.4  

     16,388.8  

    12,059.6  

      16,402.3  

      16,182.3  

          220.0  

 გადასახადები

    12,524.2  

       13,861.6  

     13,861.6  

               -    

      14,982.3  

      14,982.3  

                -    

 გრანტები

    11,600.8  

       13,268.2  

       1,208.6  

    12,059.6  

           220.0  

                 -    

          220.0  

 სხვა  შემოსავლები

      1,152.8  

         1,318.6  

       1,318.6  

               -    

        1,200.0  

        1,200.0  

                -    

 II. ხარჯები

    12,484.7  

       13,237.4  

     12,810.1  

         427.3  

      14,763.3  

      14,543.3  

          220.0  

 შრომის ანაზღაურება

      2,269.7  

         2,266.0  

       2,166.0  

         100.0  

        3,026.0  

        2,926.0  

          100.0  

 საქონელი და მომსახურება

      1,873.2  

         1,731.7  

       1,524.4  

         207.3  

        1,842.8  

        1,842.8  

                -    

 პროცენტი

           81.1  

              68.9  

            68.9  

               -    

             70.0  

             70.0  

                -    

 სუბსიდიები

      6,942.7  

         7,817.4  

       7,697.4  

         120.0  

        8,254.0  

        8,134.0  

          120.0  

 გრანტები

           50.0  

                  -    

                -    

               -    

                 -    

                 -    

                -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

      1,054.4  

         1,159.2  

       1,159.2  

               -    

        1,271.0  

        1,271.0  

                -    

 სხვა ხარჯები

         213.6  

            194.2  

          194.2  

               -    

           299.5  

           299.5  

                -    

 III. საოპერაციო სალდო

    12,793.1  

       15,211.0  

       3,578.7  

    11,632.3  

        1,639.0  

        1,639.0  

-             0.0  

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

    12,759.0  

       15,651.0  

       2,962.1  

    12,688.9  

        1,540.0  

        1,540.0  

                -    

 ზრდა

    13,512.6  

       16,631.0  

       3,942.1  

    12,688.9  

        2,440.0  

        2,440.0  

                -    

 კლება

         753.6  

            980.0  

          980.0  

 

           900.0  

           900.0  

 

 V. მთლიანი სალდო

           34.1  

-           440.0  

          616.6  

-     1,056.6  

             99.0  

             99.0  

-             0.0  

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-        461.0  

-           639.1  

          417.5  

-     1,056.6  

-              0.0  

                 -    

-             0.0  

 ზრდა

               -    

                  -    

                -    

               -    

                 -    

                 -    

                -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

               -    

                  -    

 

 

                 -    

 

 

 კლება

         461.0  

            639.1  

-         417.5  

      1,056.6  

               0.0  

                 -    

              0.0  

      ვალუტა და დეპოზიტები

         461.0  

            639.1  

-         417.5  

      1,056.6  

               0.0  

                 -    

              0.0  

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

         495.1  

-           199.1  

-         199.1  

               -    

-            99.0  

-            99.0  

                -    

 კლება

-        495.1  

            199.1  

          199.1  

               -    

             99.0  

             99.0  

                -    

     საშინაო

-        495.1  

            199.1  

          199.1  

               -    

             99.0  

             99.0  

                -    

           სესხები

               -    

                  -    

 

 

             99.0  

             99.0  

 

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

-        495.1  

            199.1  

          199.1  

 

                 -    

 

 

 VIII. ბალანსი

-            0.0  

                0.0  

-             0.0  

               -    

-              0.0  

                 -    

                -    

 

 

2. უხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს

შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

 

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

      26,031.4  

      29,428.4  

      17,368.8  

      12,059.6  

      17,302.3  

      17,082.3  

           220.0  

 შემოსავლები

      25,277.8  

      28,448.4  

      16,388.8  

      12,059.6  

      16,402.3  

      16,182.3  

           220.0  

 არაფინანსური აქტივების კლება

           753.6  

           980.0  

           980.0  

 

           900.0  

           900.0  

                -    

 ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

                -    

                -    

 

 

                -    

 

 

 ვალდებულებების ზრდა

                -    

                -    

 

 

                -    

 

 

 გადასახდელები

      26,492.4  

      30,067.5  

      16,951.3  

      13,116.2  

      17,302.3  

      17,082.3  

           220.0  

 ხარჯები

      12,484.7  

      13,237.4  

      12,810.1  

           427.3  

      14,763.3  

      14,543.3  

           220.0  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      13,512.6  

      16,631.0  

        3,942.1  

      12,688.9  

        2,440.0  

        2,440.0  

                -    

 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

                -    

                -    

 

 

                -    

 

 

 ვალდებულებების კლება

           495.1  

           199.1  

           199.1  

                -    

             99.0  

             99.0  

                -    

 ნაშთის ცვლილება

-         461.0  

-         639.1  

           417.5  

-      1,056.6  

-             0.0  

                -    

-             0.0  

 

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 16402,3  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

      25,277.8  

      28,448.4  

      16,388.8  

      12,059.6  

      16,402.3  

      16,182.3  

           220.0  

       გადასახადები

      12,524.2  

      13,861.6  

      13,861.6  

                -    

      14,982.3  

      14,982.3  

                -    

      გრანტები

      11,600.8  

      13,268.2  

        1,208.6  

      12,059.6  

           220.0  

 

           220.0  

       სხვა შემოსავლები

        1,152.8  

        1,318.6  

        1,318.6  

 

        1,200.0  

        1,200.0  

 

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 14982,3 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

      12,524.2  

      13,861.6  

      13,861.6  

                -    

      14,982.3  

      14,982.3  

                -    

      საშემოსავლო გადასახადი

                -    

                -    

                -    

 

                -    

 

 

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

        9,058.3  

      10,761.6  

      10,761.6  

 

      11,482.3  

      11,482.3  

 

      ქონების გადასახადი

        3,465.9  

        3,100.0  

        3,100.0  

                -    

        3,500.0  

        3,500.0  

                -    

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

        1,862.7  

        2,000.0  

        2,000.0  

 

        2,500.0  

        2,500.0  

 

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                -    

                -    

                -    

 

                -    

                -    

 

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

             71.6  

             20.0  

             20.0  

 

             50.0  

             50.0  

 

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

           851.4  

           620.0  

           620.0  

 

           600.0  

           600.0  

 

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

           680.1  

           460.0  

           460.0  

 

           350.0  

           350.0  

 

 

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 220.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 გრანტები

          11,600.9  

          12,059.7  

               220.0  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

                     -    

 

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

          11,600.9  

          12,059.7  

               220.0  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

                     -    

                     -    

 

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

            1,216.4  

            1,208.6  

               220.0  

 კაპიტალური ტრანსფერი

            9,385.0  

          10,184.0  

                     -    

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

               999.5  

               667.1  

                     -    

      მაღალმთიანი დასახლების ღონისძიებები

               479.5  

               147.1  

                     -    

    სპეციალური ტრანსფერი 

                     -    

 

                     -    

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

               520.0  

               520.0  

                     -    

 

 

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1200,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

            1,152.8  

            1,318.6  

            1,200.0  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

               184.0  

               203.0  

               210.0  

 პროცენტები

                 50.3  

                 53.0  

                 60.0  

 დივიდენდები

                     -    

 

 

 რენტა

               133.7  

               150.0  

               150.0  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

               290.2  

               365.6  

               360.0  

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                 233.9  

                 285.6  

                 300.0  

 საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

                     -    

 

 

      სანებართვო მოსაკრებელი

                  77.0  

                  40.6  

                  70.0  

 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვებზე

                     -    

                  58.0  

                  50.0  

 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  

                    0.0  

                    5.0  

                    2.0  

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

                     -    

                    2.0  

                    2.0  

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

                 146.0  

                 130.0  

                     -    

 კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

                     -    

 

    

 ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის 

                     -    

 

 

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

                  10.9  

                  50.0  

                  50.0  

 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 

                     -    

 

 

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                  56.3  

                  80.0  

                  60.0  

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

               578.8  

               650.0  

               530.0  

 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

                     -    

 

 

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

                 99.8  

               100.0  

               100.0  

 

 

 

 

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  14763,3 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
 
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

      12,484.7  

      13,237.4  

      12,810.1  

           427.3  

      14,763.3  

      14,543.3  

           220.0  

 შრომის ანაზღაურება

        2,269.7  

        2,266.0  

        2,166.0  

           100.0  

        3,026.0  

        2,926.0  

           100.0  

 საქონელი და მომსახურება

        1,873.2  

        1,731.7  

        1,524.4  

           207.3  

        1,842.8  

        1,842.8  

                 -    

 პროცენტები

             81.1  

             68.9  

             68.9  

                 -    

             70.0  

             70.0  

                 -    

 სუბსიდიები

        6,942.7  

        7,817.4  

        7,697.4  

           120.0  

        8,254.0  

        8,134.0  

           120.0  

    გრანტები

             12.5  

 

 

 

                 -    

                 -    

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

        1,054.4  

        1,159.2  

        1,159.2  

                 -    

        1,271.0  

        1,271.0  

                 -    

 სხვა ხარჯები

           213.6  

           194.2  

           194.2  

                 -    

           299.5  

           299.5  

                 -    

 

 

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 1540,0 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 2440,0 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 900,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

 

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

             187.0  

               60.0  

             360.0  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

             187.0  

               60.0  

             360.0  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

        11,637.7  

        13,503.5  

          1,900.0  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          9,900.6  

          6,889.8  

          1,000.0  

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

             860.7  

          5,592.4  

             350.0  

 02 03

    გარე განათება

                   -    

               80.0  

                   -    

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

             380.9  

             397.2  

             300.0  

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

                   -    

                   -    

             200.0  

 02 08

 სოფლის პროგრამა

             495.5  

             544.1  

                   -    

 02 07

 ხევები

                   -    

                   -    

                   -    

 02 06

 საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები

                   -    

                   -    

               50.0  

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

                   -    

                   -    

               70.0  

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

                   -    

                   -    

                   -    

 03 05

 კაპ დაბანდება დასუფთავებაში

                   -    

                   -    

               70.0  

 04 00

 განათლება

               81.4  

             366.8  

             100.0  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

               48.6  

               25.0  

                   -    

 04 05

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

               32.8  

             341.8  

             100.0  

 04 02

 საჯარო სკოლების დაფინანსება

 

 

                   -    

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

               42.7  

               50.0  

                   -    

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

               42.7  

               50.0  

                   -    

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

                   -    

                   -    

                   -    

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                 1.1  

                   -    

               10.0  

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

                 1.1  

                   -    

               10.0  

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

        11,949.9  

        13,980.3  

          2,440.0  

 

ათას ლარში

 

დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

             753.6  

             980.0  

             900.0  

 ძირითადი აქტივები

             481.5  

             630.0  

             500.0  

 არაწარმოებული აქტივები

             272.1  

             350.0  

             400.0  

        მიწა

             272.1  

             350.0  

             400.0  

 

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

 

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

              3,822.6  

              3,366.3  

              4,340.0  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

              3,246.4  

              3,098.3  

              4,171.0  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

              3,225.6  

              3,048.4  

              4,121.0  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                   20.8  

                   49.9  

                   50.0  

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

                 576.2  

                 268.0  

                 169.0  

 7.2

 თავდაცვა

                 140.1  

                 125.3  

                 146.3  

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                 140.1  

                 125.3  

                 146.3  

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

            10,416.4  

              7,444.4  

              1,011.5  

 7.4 2

 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

                       -    

                       -    

                     1.5  

 7.4 2 1

 სოფლის მეურნეობა

 

 

                     1.5  

 7.4 5

 ტრანსპორტი

            10,416.4  

              7,444.4  

              1,010.0  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

              9,920.5  

              6,900.3  

              1,010.0  

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

                 495.9  

                 544.1  

                       -    

 7.5

 გარემოს დაცვა

                     1.1  

              1,200.0  

              1,370.0  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

                     1.1  

              1,130.0  

              1,300.0  

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა

                       -    

                   70.0  

                   70.0  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

              4,040.1  

              8,112.1  

              3,330.0  

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

                 385.8  

                 397.2  

                 350.0  

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

                       -    

                       -    

                       -    

 7.6 3

 წყალმომარაგება

              3,106.5  

              6,933.4  

              2,000.0  

 7.6 4

 გარე განათება

                 541.2  

                 770.0  

                 720.0  

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

                     6.6  

                   11.5  

                 260.0  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

                 128.4  

                 150.0  

                 150.0  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                 128.4  

                 150.0  

                 150.0  

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

              1,870.8  

              2,287.5  

              2,273.0  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

                 625.5  

                 668.0  

                 650.0  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

                 545.9  

              1,380.5  

              1,458.0  

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

                 699.4  

                 239.0  

                 165.0  

 7.9

 განათლება

              2,581.7  

              3,755.5  

              2,956.0  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

              2,568.7  

              2,457.1  

              2,900.0  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

                   13.0  

              1,298.4  

                   56.0  

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

              1,108.5  

              1,298.4  

                   56.0  

 7 10

 სოციალური დაცვა

              1,470.9  

              1,476.2  

              1,725.5  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

                 336.7  

                     5.0  

                   10.0  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

                     1.0  

                       -    

                     1.5  

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

                 404.4  

                       -    

                 165.0  

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

                     1.8  

                       -    

                   11.0  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

                 727.0  

              1,471.2  

              1,538.0  

 

 სულ

            24,472.1  

            27,917.3  

            17,302.3  

 

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 99,0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 1639,0,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

 

დასახელება

 2019წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

12793,1

15211,0

1639,0

 მთლიანი სალდო

34,1

- 440,0

99,0

 

 

 

 

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 00 ათასი ლარით:

ათას ლარში

 

დასახელება

 2019წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

- 461,0  

- 639,1 

00  

 ზრდა

-  

                           -    

00    

         ვალუტა და დეპოზიტი

                           -    

00    

 კლება

461,0  

639,1  

00

        ვალუტა და დეპოზიტი

461,0  

639,1  

00

 

ფინანსური აქტივების კლება   წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2021 წლის განმავლობაში.

 

 

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

 

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 99,0 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული  სესხის  თანხის დაფარვას.  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მთლიანი სასეხო ვალდებულება შეადგენდა  619,3ათას ლარს. 2021წლისთვის დაფარულია 272,6ათ ლარი.

 

 

 

 

თავი II. გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

 

 

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4341,5ათ. ლარით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

4341,5

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1010,0

 02 01 01

       გზების კაპიტალური შეკეთება

1000,0

 02 01 02

         გზების მოვლა პატრონობა

10.0

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

2000,0

 02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 

300,0

 02 02 02

 ააიპ მუნიციპალური სერვისი

1700,0

 02 03

 გარე განათება

720,0

 02 03 02

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

120,0

 02 04

  შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია       

350,0

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

300.0

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

200,0

02 05 02

სკვერებისა და მინისპორტული მოედნების მოწყობა

200,0

 02 06

 საკანალიზაციო და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია

50,0

 02 08

 სოფლის პროგრამა

00

 02 09

თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების მიწის პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება

10,0

02 10

მონადირეობა, სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

1,5

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02.01

1000,0

პროგრამის განმახორციე ლებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარდამავალი პროექტების თანადაფინანსება, (ლ: სოფელ კარდენახში ნონეშვილის სახლმუზეუმთან მისასვლელი გზის (ll ეტაპი) რეაბილიტაციის სამუშაოები  ), ვეჯინში თეფშიაურების უბნის გზის რეაბილიტაციის და სოფელ ჭანდარში ირანელების უბნის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, სოფელ კარდენახში ტეტელოაანთ უბნის და ბანკის ჩასასვლელის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები, მელაანში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები, სოფელ ვაზისუბანში სოლომნიშვილების უბნის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები და სოფელ გურჯაანში შიდა საუბნო  გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები,  სოფ. ჩუმლაყის მერვე გზა. ქ. გურჯაანში კორპუსის ეზოების მოასფალტება, ველისციხის #1 ქუჩის მოასვალტება ), დღეის მდგომარეობით მოასფალტებულია ქალაქისა და სოფლების ცენტრალური საუბნო ქუჩების 30%. 2021 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით იგეგმება  14 000გრძ.მ გზის რეაბილიტაცია (ღირებულებით 5 000 000ლ). ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მოხდება  ამ პროექტების  თანადაფინანსება.   პროგრამის ფარგლებში  უნდა განხორციელდეს ასევე 2020-2021 წლების ადგილობრივი და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროექტების მეორე  2021 წელში შესასრულებელი გზის (6300გრძ.მ) რეაბილიტაციის სამუშაოები

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურა. რეაბილიტირებული იქნება ქალაქის და სოფლის 20300გრძ.მ ცენტრალური და შიდა საუბნო გზა. რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს 65 000-მდე ადგილობრივი მოსახლე და მუნიციპალიტეტის სტუმარი. სოფლის მოსახლეობას გაუადვილდება სავარგულებისკენ გადაადგილება და მოსავლის დაბინავება.  ასევე მარტივად და სწრაფად შეძლებს სხვადასხვა სერვისების მიღებას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

2021 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 02

2000

პროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 8 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.
პროგრამა ხორციელდება გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე,
პროგრამის მიზანია:
-მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 8 საათიანი მიწოდება;
-მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
-წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

1. წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა.

2. ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისი, რომლის მიზანია  სოფლად დაზიანებული   წყლის  ქსელების დროული შეკეთება - ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ მიიღოს არსებული გრაფიკით წყალი.

 ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ასევე  ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობისთვის წყალს მიეწოდება  ხდება გრაფიკით.
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02.02,01

300.00

ქვეპროგრამის განმახორციე ლებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის ფარგლებში 2021 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით იგეგმება  5 000 000ლარის ღირებულების წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაციის და ახალი ჭაბურღილების ბურღვის   სამუშაოები. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოქმედი 135ჭაბურღილი ჯერ კიდევ ვერ უზრუნველყოფს სოფლად მოსახლეობის წყლის ყოველდღიურ მომარაგებას, ამიტომაცაა დაგეგმილი ახალი ჭაბურღილების ბურღვა და წყლის სათავე ნაგებობების გაწმენდა რეაბილიტაცია, რაც ხელს შეუწყობს სოფლად ამ პრობლემის აღმოფხვრას, სამუშაოების  თანადაფინანსება მოხდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირდება წყლის სათავე ნაგებობები და  წყალმომარაგების ქსელები,  მოეწყობა ახალი ჭაბურღილები, გაიზრდება წყლის დებიტი და გაუმჯობესებული წყალმომარაგებით ისარგებლებს დაახლოებით 30 000 მოსახლე. გაუმჯობესდება წყალმომარაგება მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობისათვის

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

1700,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების  სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, მომსახურებას, დაზიანებების აღმოფხვრას, მოსახლეობის წყლით უზრუნველყოფას, საჭიროების შემთხვევაში წყლის ტუმბოებისა და ტუმბოს ძრავების შეძენას. პრიორიტეტულია მოსახლეობის სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები : - მწყობრიდან გამოსული მილების შეკეთება და ახლით ჩანაცვლება. საჭიროების მიხედვით წყლის ტუმბოების და ტუმბოს ძრავების შეძენა  და მონტაჟი. არსებული სისტემა ვერ აკმაყოფილებს სოფლად ყველა უბნის წყლის მიწოდებას,  ამიტომ   პროგრამის მიზანია:
 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს სასმელი წყლის 8  საათიანი მიწოდება;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია და საკუთარი შემოსულობები.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი  მომსახურების ნაწილში არის  მუდმივმოქმედი პროგრამა. 

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2021 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 03

720,0

პროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის სამსახური.

 

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ.გურჯაანში და 23 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 52,% გარე განათების სისტემა მოიცავს 1000-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 14800-ზე მეტ სანათ წერტილს, 23500 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 600,0 ათსი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.
პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
 - გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია;
- კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების  მოწყობა ელ. ენერგია.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
2021 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

 

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად იყოს მოცული  გარე განათებით.

 

     

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

120,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მთლიან ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში)20000ათასამდე  გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს, ამისთვის  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა არ მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას,  განათების ბოძების ჩაყრას და დაზიანებული ბოძების შეცვლას.

პროგრამა მოიცავს აღნიშნულ სფეროში დასაქმებული ადამიანების შრომის ანაზღაურებას. 

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02.04 01

300 000

პროგრამის განმახორციე ლებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია. დღეის მდგომარეობით შენობა ნაწილობრივ რეაბილიტირებულია და ცენტრალური გათბობა მოწყობილია მხოლოდ ერთ სართულზე, რაც შეეხება ფასადს საჭიროებს სრულ რეაბილიტაციას.  2021 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტით იგეგმება  ადმინისტრაციული შენობის  რეაბილიტაცია, ცენტრალური გათბობის მოწყობა სრულად, ასევე ფასადის რეაბილიტაცია. თანხის გადახდა მოხდება ადგილობრივი  ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით.   ღირებულება შეადგენს 300 000 ლარს.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული იქნება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ადმინისტრაციული შენობა, რომელიც მდებარეობს ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე და მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მის იერსახეზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაციისათვის ამხანაგობების თანადაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 04

50.00

პროგრამის განმახორციე ლებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში არსებული საერთო საცხოვრებელი სახლებს სჭირდება ფასადური რეაბილიტაცია და სახურავების რემონტი, იმის გამო რომ მოსახლეობას უჭირს ამ სამუშაოების დაფინანსება მუნიციპალიტეტი ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებისათვის გეგმავს პროგრამის ფარგლებში განხორციელდეს მრავალბინიანი კორპუსების სახურავების  და ფასადების რეაბილიტაციის  სამუშაოების შესასრულებლად ამხანაგობების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირდება მრავალბინიანი კორპუსების სახურავები, სადარბაზოები და  ფასადები.  ისარგებლებს დაახლოებით 2 000 ბენეფიციარი. გაუმჯობესდება ქალაქის იერსახე.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 02 06

50,0

პროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, რათა დაცული იყოს მოსახლეობა უხვი ნალექების პირობებში ეზოების დატბორვისგან და კომფორტულს გახდის აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადადგილებასა და შესაბამისად  სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობას , მოხდება არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდა გამტარიანობის გაუმჯობესებისათვის. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით.

მოსალოდნელი შედეგი

შეიქმნება უსაფრთხო და კომფორტული  გარემო,  არ მოხდეს  მოსახლეობის ეზოებისა და საცხოვრებელი სახლების დატბორვა 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 02 05

200,0

პროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამით ფინანსდება ქვეპროგრამა სკვერები და მინისპორტული მოედნების მოწყობა. აღნიშნული ქვეპროგრამით დაფინანსდება სოფ. კარდენახში გარდამავალი  სპორტული მოედნის  მოწყობის სამუშაო,  რომელიც ერთ ერთი პირობა იქნება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის  ჯანსაღი წესით ცხოვრებისა.  პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასვენების, გართობისა და სპორტულ აქტივობებში ჩასარტავად.

მოსალოდნელი შედეგი

შეიქმნება გარემო მოსახლეობის დასვენებისა და ჯანსაღი სხოვრებისათვის

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების მიწის პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 09

10,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანზე არსებული ქონების მ.შ მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზებისა და პასპორტირების    შესყიდვას. ამასთან, აღნიშნული პროგრამიდან ფინანსდება საპრივატიზაციო  ქონების  შეფასების აუდიტორული მომსახურება. პროგრამის მიზანია  არწერილი და შეფასებული იქნას მუნიციპალური ქონება კანონის შესაბამისად. პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება ადგილობრივი ბიუჯეტით.

მოსალოდნელი შედეგი

აიზომება, დაიხაზება და შეფასდება მუნიციპალური ქონება

 

 

 

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვა მუნიციპალიტეტის ერტ-ერთი პრიორიტეტია, პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1370,0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

ათას ლარში

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1370,0

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1050,0

 03 02

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 

70,0

03 03

  სკვერების,  მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

80,0

03 05

სასაფლაოების დასუფთავება

120,0

 

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

1100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ გურჯაანის დასუფთავების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს.შეძენილია ნაგავმზიდი მანქანები და ნაგვის ურნები. 
 ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება ნაგვის  გამზიდი მანქანები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთლიან ტერიტორიაზე.  შეგროვებული ნარჩენები გადის ნაგავსაყრელებზე.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება ეხება ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს. 

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქ. გურჯაანის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა.

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 02

70,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ გურჯაანის დასუფთავების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში   დასუფთავება ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია .შეძენილი ნაგავმზიდი მანქანები და ნაგვის ურნები  ვერ აკმაყოფილებს სრულად იმ მოთხოვნებს რაც მუნიციპალიტეტს გააჩნია. არ არსებობის გამო არ არის განთავსებული  ნაგვის ურნები ამიტომ 2021 წელს მუნიციპალიტეტი აღნიშნული პროგრამით შეიძენს ნაგვის ურნებს.
 

მოსალოდნელი შედეგი

განხორციელდება შესყიდვა და განთავსდება ნაგვის ურნები რაც ხელს შეუწუობს სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვას.

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

  სკვერების მწვანე ნარგავების  მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03 01

80,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ გურჯაანის დასფთავების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სკვერების დაცვა, მოვლის  ღონისძიებები, რომელსაც ა(ა)იპ გურჯაანის დასუფთავების  შესაბამისი განყოფილება უზრუნველყოფს:
განყოფილება  ახდენს არსებული  სკვერების გაწმენდა დასუფთავებას.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხელშეკრულებით აყვანილ პირთა ხელფასებიც.

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.
პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ გურჯაანის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა  და ნიადაგის გაფხვიერება.  განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03 02

120,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ   გურჯაანის დასუფთავების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 44 სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა, რომელსაც უზრუნველყოფს  ა(ა)იპ გურჯაანის დასუფთავების სამსახურის შესაბამისი განყოფილება:
 
 - სასაფლაოების გაწმენდა, გასუფთავება, მოცელვა და შესაწამლი სამუშაოების შესრულებას.

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხელშეკრულებით აყვანილ პირთა ხელფასებიც.

მოსალოდნელი შედეგი

წლის მანძილზე რამდენიმე ეტაპად გაიწმინდება, გასუფთავდება, შეიწამლება და გაიცელება სასაფლაოების ტერიტორიები.

 

 

 

 

მუხლი 15. განათლება

 

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2956,0 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

ათას ლარში

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

2956,0

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2800,0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინსნსება

 

04 03

ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი

46,0

04 04

ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია

100,0

 04 05

წარჩინებულ პირველკურსელ და მოსწავლეთა წახალისება

10,0

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

2800,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - გურჯაანის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 37 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 2000-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 123 აღმზრდელი და 366 ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: 

 

ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

     ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

     ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

     ა(ა)იპ - გურჯაანის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა

მოსალოდნელი შედეგი

შესაფერისი უნარ-ჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები და კმაყოფილი მშობლების რაოდენობის გაზრდა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 05

100,0

პროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის,არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, რომელსაც ძირითადად აფინანსებს სახელმწიფო ბიუჯეტი. სამუშაოები უზრუნველყოფს მოზარდთა  სუფთა და კომფორტულ გარემოში ყოფნას. ადგილობრივი ბიუჯეტით შესყიდული იქნება საბავშვო ბაღების სველი წერტილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვები,შემდგომ სამუშაოების ჩასატარებლად, რაც ასევე ხელს შეუწყობს მოზარდთა სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების გაუმჯობესებას. ასევე მოწესრიგდება გათბობის სისტემა და სამზარეულოს ოტახები, რაც მოზარდთა უსაფრთხო გარემოს შექმნის.

 

 

 

 

 

 

 

 

მოსალოდნელი შედეგი

სკოლამდელი აღსაზრდელების კომფორტულ გარემოში ყოფნა და კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის საგანმანათლებლო შემოქმედებითი ცენტრი

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

46,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის საგანმანათლებლო შემოქმედებითი ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მოსწავლეების პროფესიული დაოსტატებისა და საზოგადოებრივ შრომით საქმიანობაში ჩართულობა,ასევე ხელშეწყობა მოსწავლეთა გონივრული დასვენებისა და თავისუფალი დროის სწორად გამოყენებისათვის.

 

 

 

 

 

 

 

 

მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეთა პიროვნული და თავისუფალი შემოქმედებითი აზროვნების განვითარება.

 

 

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 

             მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

 

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2273,0

 05 01

 სპორტის განვითარეის ხელშეწყობა

650,0

 05 01 01

 სპორტული  ორგანიზაციების   ხელშეწყობა

600,0

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

50.0

 05 02

 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1458,0

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1358,0

 05 02 02

 კულტურის ღონისძიებები

100,0

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდოული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

100,0

 05 03

 ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

65,0

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სფეროს განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

600,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება აერთიანებს სპორტის 15 სახეობას, ესენია:  ჭადრაკი- 70 მოსწავლე,  კარატე- 53,  ფრენბურთი-41,  ფეხბურთი-157, ბადმიგთონი -12, კრივი-70, კალათბურთი-18 ,მკლავჭიდი- 16  კიკბოქსინგი-10  ძიუდო-91, თ. ჭიდაობა-42, ძალოსნობა-15, .ჭიდაობა-20, ცურვა-43, რაგბი-11  სულ-669 მოსწავლე. რომელთაც საწვრთნელო მუშაობა უტარდებატ კვირაში 2-3 ჯერ. სპორტულ გაერთიანებაში მუშაობს 78 თანამშრომელი აქედან 37 მწვრთნელ -მასწავლებელია , ხოლო 44 -ადმინისტრაცია-ტექ.პერსონალი. სპორტული გაერთიანების მოსწავლეები  აწყობენ სპორტულ შეკრებებს  და მონაწილეობენ  სპორტულ ღონისძიებებში , როგორს ქვეყნის მასშტაბით ისე საზღვარგერეთ.   ქვეპროგრამის მიზანია  ხელი შეუწყოს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას . მეტი ახალგაზრდისა, როგორც  ბიჭების ასევე გოგონების  ჩაბმას სპორტში, მუნიციპალიტეტის წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით

მოსალოდნელი შედეგი

ვფიქრობთ, ჩვენ მიერ შემუშავებული ქვეპროგრამების განხორციელებით, სპორტით უნდა დაინტერესდეს როგორც 18 წელს ზემოთ ადამიანები, ასევე უნდა გაიზარდოს მდედრობითი სქესის წარმომადგენლეთა რაოდენობა, რომელიც სპორტის სხვადასხვა სახეობით იქნება დაკავებული. ამასთან, შესაბამისი ყურადღება დაეთმობა შშმ პირების სპორტული შესაძლებლობების განვითარებასა და ხელშეწყობას.

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია, ხელი შევუწყოთ მუნიციპალიტეტში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტული  ცხოვრების დონის ამაღლებასა და სპორტში ჩართულობის გაზრდას, მათ შორის ინტეგრირებული და ექსტრემალური სპორტის მხარდაჭერასა და განვითარებას.

 

   საბაზისო მონაცემების გათვალისწინებით, სპორტით ძირითადად 6-18 წლამდე მამრობითი სქესის წარმომადგენლები არიან დაკავებულები, თუმცა სპორტის 4 სახეობაში (ფრენბურთი, ჭადრაკი, ცურვა, ბადმინტონი) მდედრობითი სქესის პროცენტული წილი თითქმის 50%-ს შეადგენს, ხოლო შშმ პირებისთვის არახელსაყრელი ინფრასტრუქტურის გამო, დაინტერესების მიუხედავად ისინი ვერ ახერხებენ სპორტით აქტიურად დაკავდნენ. აღნიშნული მდგომარეობა ჩვენი აზრით შეიძლება ერთის მხრივ გამოწვეული იყოს, როგორც იმ სპორტის სახეობების სიმრავლით, რომლითაც ძირითადად მამრობითი სქესის წარმომადგენლები ინტერესდებიან და მეორეს მხრივ, მდედრობითი სქესის მწვრთნელების არ არსებობით. ამასთან, ასაკობრივ ნიშნულსაც თუ გავითვალიწინებთ, აღმოვაჩენთ, რომ ძირითადად მოზარდი თაობაა მუნიციპალიტეტში სპორტით დაკავებული, ჩვენი პროგრამა კი მოიცავს სპორტული ცხოვრების დონის ამაღლებას ნებისმიერი ასაკის და ნებისმიერი სქესის წარმოამდგენელისთვის. არსებული მდგომარეობის შეცვლის მიზნით, ვფიქრობთ, ვაწარმოოთ როგორც სათანადო კამპანია, ასევე ფინანსური და ადამიანური რესურსი მივმართოთ სიახლეების დანერგვისა და არსებული მდგომარეობის გამოსწორებისკენ.

ამიტომ, პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს:                                                                                                                                                                                                          

1. სპორტში ქალთა ჩართულობის შესახებ ცნობადობის ამაღლების კამპანია და ქალთა სპორტული ტურნირების მოწყობა.

2. ინტეგრირებული სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. ექსტრემალური სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, სპორტული  ცხოვრების დონის ამაღლება და მოსახლეობის სპორტულ აქტივობებში ჩართულობის გაზრდა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებების გამართვა, ქართული კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და ქართული ეროვნული ცეკვა-სიმღერის პოპულარიზაცია. მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ორიენტირებულია ხელი შეუწყოს მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაციას სხვადასხვა ტიპის კულტურული ღონისძიებების გამართვის შედეგად, ისეთების, როგორიცაა ფესტივალები, ფორუმები და ა.შ.

ამასთან, სამსახური ცდილობს გამოიყენოს და დანერგოს ის ინოვაციური მიდგომები, რომელიც გაზრდის შემოქმედებით საქმიანობას ადგილობრივად. ამასთან, ასევე ცდილობს, მოახდინოს კულტურული მიმართულებების ინტეგრაცია ისეთ მონათესავე მიმართულებებთან, როგორიცაა მაგ: ტურიზმი და ა.შ.

შესაბამისად, პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს:                                                                                                                                                                                        
1. მუნიციპალიტეტის შესახებ, ცნობადობის ამაღლების კამპანიის წარმოება.
2. ფესტივალების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაციის მიზნით.
3. კონფერენციებისა და ფორუმების გამართვა.
4. კულტურული ღონისძიებების განხორციელება.         

ქვეპროგრამების განხორციელება უზრუნველყობს გენდერული ბალანსის დაცვას.

მოსალოდნელი  შედეგიგამომდინარე აქედან, ვფიქრობთ მივაღწევთ ჩვენს მიერ დასახულ მიზანს, რომ გურჯაანის ნიშა გახდეს როგორც მეღვინეობის, ასევე საფესტივალო ქალაქი და შესაბამისად, მოხდეს მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაცია სწორედ კულტურული ღონისძიებების გამართვის შედეგად, რაც თავის მხრივ განაპირობებს ტურისტული ნაკადების გაძლიერებასა და ეკონომიკურ სიძლიერეს.

 

 

                                                                                                                                                                                         

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ გურჯაანის     სამხატვრო სკოლა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

40,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სამხატვრო სკოლაში ხატვასა და ფერწერას ეუფლება დაახლოებით 130 მოსწავლე. ფაქტიურად სწავლის გადასახადი მინიმალურია. გვყავს სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვებიც, რომელთაც უჭირთ სწავლის გადასახადის გადახდა. ასეთი ბავშვებისთვის გამოყოფილია დაფინანსება. მოსწავლეები დაინტერესებული არიან ხატვის ხელოვნებით, განსაკუთრებულ სურვილს გამოთქვქვენ გამოყენებითი  ხელოვნების(ქსოვა, ქარგვა, გობელინი, ხეში კვეთა) მიმართ. არიან ბავშვები , რომელთაც უნდათ აკადემიაში სწავლის გაგრძელება და მათ ძირითადად აინტერესებთ გრაფიკა, კომპოზიცია და ფერწერა. სკოლაში სულ დასაქმებულია 12 თანამშრომელი, მათ შორის, 7 პედაგოგი. ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული  ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა.         

 

 

 

 

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამხატვრო  სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული  სამხატვრო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ გამოფენებში.

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 03

530,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - გურჯაანის  მუნიციპალური კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება    გურჯაანის    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 7 კულტურის სახლი.

კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 388 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 100-მდე მონაწილე. არსებობს როგორც ვაჟთა ისე ქალთა ანსამბლები,

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს   ველისციხის  სახალხო თეატრი და მასთან არსებული თოჯინების თეატრი. თეატრში იდგმება ახალი წამოდგენები, თოჯინების თეატრ.

მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა.

 
 
 
 
 

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებებიფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული  ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში იდგმება სპექტაკლები.  ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა)

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი  " გურჯაანი"

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 1 08

48,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი  " გურჯაანი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ანსამბლი მონაწილეობას ღებულობოს მსოფლიო ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალებში, როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში, ამიტომ ანსამბლისთვის საჭიროა ახალგაზრდა მოცეკვავეთა რაოდენობის გაზრდა, მუსიკალური ბენდის გაზრდა, ძველი ხალხური ინსტრუმენტების მოძიება შძენა,ეროვნული კოსტიუმების განახლება შეძენა და ანსამბლის ტრანსპორტირება საქართველოში. უტარდებათ  შემეცნებითი სემინარები ქართული ხალხური ძირძველი ქორეგრაფიული ხელოვნების მოძიება განვითეარებისათვის. ეწყობა შეხვედრები კახეთის ყველა კუთხეში უხუცეს ადამიანებთან, ვისაც შეხება ჰქონიათ ძველ ქართულ ცეკვასთან, ძველი ელემნტების ამოღება განვითარებასთან დაკავშირებით.

მოსალოდნელი  შედეგი

ახალგაზრდობის კულტურულ-ესთეტიკური აღზრდის უზრუნველყოფა, ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარებისათვის.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ანსამბლი მრავაჟამიერი-1

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 02 01 10

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ მრავალჟამიერი-1

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 

ა(ა)იპ ,,მრავალჟამიერი1“ დაქვემდებარებაში შედის 2 ანსამბლი: ანსამბლი ,,გურჯაანი“ და ლევან მუღალაშვილის სახელობის ბიჭუნათა ანსამბლი. ხალხური სიმღერისა და გალობის რაიონული სკოლა, რომელიც ემსახურება ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდების გამოვლენას და მათ სწორად აღზრდას. ააიპ ,,მრავალჟამიერი 1 “ მიზანია მოზარდი თაობის დაინტერესება ხალხური სიმღერისა და გალობის შესწავლით. ანსამბლების ჩამოყალიბება, სწორად და ხარისხიანად სწავლება, რათა მათ შეძლონ ქვეყნის შიგნით და გარეთ ჩატარებულ ფესტივალებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობა და ტრადიცული ხალხური სიმღერისა და გალობის მომავალი თაობისთვის გადაცემა და პოპულარიზაცია. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ააიპ ,,მრავალჟამიერი 1“-მა ფუნქციონირება განაგრძოს, როგორც  ააიპ ,,ფოლკლორის ცენტრი გურჯაანი“, რომლის დაქვემდებარებაში ასევე იქნება წრეები რომლებიც შეიქმნება სოფელ ველისციხეში, ბაკურციხეში და კაჭრეთში. აგრეთვე იგეგმება  სხვა ანსამბლის მოზიდვა ,, ფოლკლორის ცენტრ გურჯაანის“ შემადგენლობაში.

მოსალოდნელი შედეგი

ხალხური სიმღერის და გალობის სწავლის მსურველთა რაოდენობის გაზრდა და კარგ მომღერლად ჩამოყალიბება, ბავშვთა სწავლების დონის შეფასებით კმაყოფილი მშობლები .

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 11

320,00

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - " გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  6 მუნიციპალური მუზეუმი, 13 ბიბლიოთეკა

მუნიციპალურ მუზეუმებში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 26967 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 4234-ს.

მუნიციპალიტეტის 13 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 141875 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით  6000   მოსახლე.

 

   საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფა;
საცნობარო–ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო მაჩვენებლების შედგენა და სტატისტიკის წარმოება, მონაცემთა ბაზის შექმნა;
საბიბლიოთეკო პროცესებში ელექტრონული საცნობარო აპარატის და მონაცემთა ბაზის (წიგნებისა და ჟურნალ–გაზეთების ელექტრონული კატალოგები, ელექტრონული წიგნები, ჟურნალ–გაზეთების სტატიების ელექტრონული კატალოგები) შექმნა და სრულყოფა, ელექტრონული პროგრამების და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა და სრულყოფა,  კომპიუტერული ქსელის და ქსელური აპარატურის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; www.libmuseum.ge
 მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით, ელექტრონული რესურსებით, ტექნიკური საშუალებებით და ინტერენეტით, საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
 კულტურულ–საგანმანათლებლო და სამეცნიერო–ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების, სპეციალიზირებული სემინარების და ტრენინგების მომზადება–ჩატარება, გამოფენების მოწყობა, საინფორმაციო ბაზის შექმნა და სრულყოფა;
საბიბლიოთეკო საქმიანობის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბასად.  მუზეუმებსა და ბიბლიოთეკებში ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ჩატარება.სამუზეუმო ექსპონატების აღწერა, საინვეტარო წიგნში გატარება, დაცვა, მოვლა-პატრონობა.ასევე მუზეუმების ფონდების აღრიცხვა-დამუშავება. 
კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების ორგანიზება  .                                                                                                                                                                          ახალგამოცემული წიგნების წარდგენები, ლიტერატურული საღამოები, შემეცნებითი დისკუსიები, ცნობილი მწერლების დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები, გურჯაანში  მოღვაწე შემოქმედ, ღვაწლმოსილ და ცნობილ პიროვნებებთან შეხვედრები,  ღირსშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები ,,ბიბლიოთეკის კვირეული, ლექციები, კონფერენციები, სემინარები, საშობაო–საახალწლო შეხვედრები,  მხატვრული, დოკუმენტური და ანიმაციური ფილმების ჩვენებები, საკლუბო შეხვედრები.

მოსალოდნელი  შედეგი

ბიბლიოთეკები და მუზეუმები საკუთარ მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი შეძლებისდაგვრად უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა). ბიბლიოთეკა-მუზეუმების შეუფერხებელი მუშაობა.  მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა. საბიბლიოთეკო ფონდის ზრდა. ა(ა)იპ-ის მთავარი მიზანია რომ დავაინტერსოთ მკითხველი და ავამაღლოთ ცნობიერების დონე. მეტი ტურისტი გვყავდეს მუზეუმებში, რაც გაზრდის  საკუთარ   შემოსავლს.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

      სამუსიკო სკოლების განათლების ხელშეწყობა

2021 წლის დ
 ათას ლარაფინანსებაში

05 02 01 15

220,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გურჯაანის საგანმანათლებლო და სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

   ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 5 და დაწყებითი  სკოლა.

სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, ხალხური საკრავები  და სხვა მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 340 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგეგები) 68 თანამშრომელს,ხოლო სამუსიკო სკოლების გაერთიანებაში 7 თანამშრომელი.

     პროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეების  ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; ფასიანი, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მოსალოდნელი შედეგი

მუსიკალური განათლების უზრუნველყოფა და ბავშვების მომზადება სამომავლო შემოქმედებითი საქმიანობისათვის.

 

     

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

 

05 03

100,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

   ქვეპროგრამების მიმართულებების ფარგლებში დაიგეგმება და განხორციელდება ისეთი პროექტები, რაც ერთის მხრივ გამოაცოცხლებს მუნიციპალიტეტს და გახდის მასშტაბური პროექტების მონაწილეს, ასევე, მეორეს მხრივ, შესაძლებლობას მისცემს ადგილობრივ ახალგაზრდობას, მონაწილეობა მიიღონ ახალგაზრდობისთვის არსებული პრობლემების გადაწყვეტაში და შეცვალონ შექმნილი გარემო უკეთესობისკენ.
   მუნიციპალიტეტში აქტიური ახალგაზრდობის უდიდეს წილს წარმოადგენენ მხოლოდ სკოლის ასაკის მოზარდები (18 წლამდე), ამიტომ ვფიქრობთ ისეთი ღონისძიებების განხორციელებას, რომლის ფარგლებშიც მონაწილეობას მიიღებენ 18 წელს ზემოთ ახალგაზრდებიც. შესაბამისად, ქვეპროგრამა მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:                                                                                                                                          
1. ინტელექტუალური და საგანმანათლებლო ღონისძიებების ხელშეწყობა "რა? სად? როდის?, საგაზაფხულო სერია, 2. საგანმანათლებლო კვირეული, 3. ახალგაზრდული ფორუმი,    სადებატო კლუბების ფარგლებში სხვადასხვა მიმართულებების განსაზღვრა და მისი განვითარება და ა.შ.
 შემოქმედებითი და სხვა ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა (სხვადასხვა ტიპის დაჯილდოების ცერემონიალების გამართვა, წარმატებული ახალგაზრდების წახალისება და სხვა).

მოსალოდნელი შედეგი

ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებების განხორციელების შემთხვევაში, ვფიქრობთ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება 18 წელს ზემოთ ახალგაზრდების გააქტიურება მუნიციპალიტეტში.

      

 

 

 

 

 

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1875,5 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

 

     სოციალური დაცვა

 

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის,სამედიცინო მომსახურებაზე და მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობაზე გაზრდის ხელშეწყობას და  სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამა განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამებით:

 

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021წლის პროექტი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1875,5

06 01

ჯანმთელობის დაცვა

150,0

 06 02

 სოციალური დაცვა

1725,5

 06 02 01

 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

250,0

 06 02 02

 ახალშობილთა დახმარება

165,0

 06 02 03

 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა საკვებით უზრუნველყოფა

15,0

 06 02 05

 კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარების პროგრამა

30,0

 06 02 06

 დაუნის სინდრომის, 0 -  7 წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა სამედიცინო რეაბილიტაციის თანადაფინანსება

10,0

 06 02 07

  სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

460,0

 06 02 08

 მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსება

180,0

 06 02 09

 ა(ა)იპ-სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურეობის ორგანიზაცია "მოქალაქეთა თანადგომის" დაფინანსება

340,0

 06 02 10

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება

11,0

 06 02 11

 უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების თანადაფინანსება

1,5

 06 02 12

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა

40,0

 06 02 13

 უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმსრება

50,0

 06 02 14

 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

1,0

 06 02 15

 ერთჯერადი (ფულადი) სოციალური დახმარება

50,0

 06 02 16

 ელექტროენერგიის საფასურის თანაგადახდა

50,0

 06 02 17

დიალეზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა, დაუნის სინდრომის, 0 -  7 წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა  სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება

50,0

 06 02 18

 შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა დახმარების პროგრამა

10,0

 06 02 19

 უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის და პროფესიული სასწავლებლის სწავლის საფასურის თანადაფინანსება

12,0

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01

150,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ    გურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის   სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.


 

 

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

250.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მძიმე სოციალური ფონის გამო მრავალშვილიანი ოჯახების ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა და წახალისება.ქვეპროგრამის მოსარგებლე სამიზნე ჯგუფია გურჯაანის მუნიციპალიტეტში  ფაქტიურად მცხოვრებ მრავალშვილიანი ოჯახი, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი. დახმარება გაიცემა მე-4 და ყოველ შემდეგ ბავშვზე თვეში 100 (ასი) ლარის ოდენობით.  მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარება გაიცემა  განცხადებით მიმართვის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში არასრულწლოვან ბავშვზე დახმარება ოჯახს შეუწყდება მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან.დახმარებით ვერ ისარგებლებს არასრულწლოვანი ბავშვი, თუ ის იმყოფება სახელმწიფო კმაყოფაზე.

 

მოსალოდნელი  შედეგი

ფულადი დახმარების გაცემა და მრავალშვილიანი ოჯახების ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა 2021წლისთვის 170 ოჯახი.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

165,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ახალშობილთა ოჯახების დახმარება ერთ ახალშობილზე     300 ლარის ოდენობით. დახმარება გაიცემა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 1 წლამდე ასაკის ბავშვზე, რომლის ოჯახიც ფაქრობრივად ცხოვრობს ამავე მუნიციპსლიტეტში.                        

 

მოსალოდნელი  შედეგი

ახალშობილთა ოჯახების ეკომომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

     

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

0-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა საკვებით უზრუნველყოფა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

15,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები ბავშვის ნორმალური ზრდა-განვითარებისათვის აუცილებელი საკვების მიწოდება.                               

ქვეპროგრამის  სამიზნე ჯგუფი და დახმარების ოდენობა:

 ა) ერთი წლის ჩათვლით ასაკის ბავშვი, რომლის ოჯახი პროგრამაში ჩართვის მოთხოვნის შესახებ განცხადებით მომართვის მომენტში რეგისტრირებულია „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და შეფასების შედეგად მინიჭებული აქვს 65 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულა და გაიცემა ყოველთვიურად თნხა 100 ლარის ოდენობით სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე

ბ) ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დააავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვი. დახმარების ოდენობა განსაზღვრულია წლიური 3000 ლარით.

 

მოსალოდნელი  შედეგი

ბავშვის ნორმალური ზრდა-განვითარებისთვის აუცილებელი საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფა.

 

     

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

30,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამის მიზანია კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების  საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილებით მოხდეს ბავშვის  ჯამრთელობის,   განვითარების  და   ბიოლოგიურ ოჯახში აღზრდისთვის ხელშეწყობა.
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამის  ღონისძიებები:
1) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვების და მათი ოჯახების მხარდაჭერის მიზნით ოჯახის საკვები და ჰიგიენისათვის საჭირო ნივთები  გაიცემა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრებ ოჯახზე სოციალური მუშაკის მომართვის/დასკვნის საფუძველზე, პაკეტის ღირებულება 100 ლარი
2) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახის დახმარება საყოფაცხოვრებო ნივთებით  ((საწოლი, სკამი, მაგიდადა სხვა) ერთ ოჯახზე მაქსიმუმ 500 ლარის ფარგლებში
3) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახის დახმარება საყოფაცხოვრებო ტექნიკით ერთ ოჯახზე მაქსიმუმ 1000 ლარის ფარგლებში (მაცივარი, გაზქურა, სარეცხი მანქანა და სხვა).

 

მოსალოდნელი  შედეგი

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების პირველადი საჭიროებების
დაკმაყოფილება და მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

     

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დაუნის სინდრომის 0-7 წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა სამედიცინო რეაბილიტაციის თანადაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 06

15,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა. პროგრამით მოსრგებლეები: დაუნის სინდრომის, 0 -  7 წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა სამედიცინო რეაბილიტაციის თანადაფინანსება  სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე  წლიური ლიმიტი 500 ლარის ოდენობით იქნება განსაზღვრული.

მოსალოდნელი  შედეგი

ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 07

460,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მიზანი: მოსახლეობისთვის  სამედიცინი მომსახურებაზე (სტაციონარილი და ამბულატორიული მკურნალობია, გამიკვლევები) ხელმისაწვდომობის  გაზრდის მიზნით თვითმმართველობის მხრიდან ფინანსური მხარდაჭერის განხორციელება.                                                                                                                                                        1. მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების (გარდა ონკოლოგიური დაავადებების) თანადაფინანსების  სამიზნე ჯგუფები  და  დაფინანსების წესი:

ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პირები, რომელთა ფაქტობრივი საცხოვრებელია გურჯაანის მუნიციპალიტეტი მათი მოქმედი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120 000-ს, ბენეფიციარებზე გასაცემი თანხა შეადგენს სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 50%-ს, არაუმეტეს 500 ლარის;

ბ) მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის ვეტერანი; ბენეფიციარებზე გასაცემი თანხა შეადგენს სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 50%-ს, არაუმეტეს 500 ლარის;


გ) ბენეფიციარები,  რომლებიც არ განეკუთვნებიან ა, და ბ  ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ კატეგორიებს, მათზე სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებისთვის გაიცემა 500 ლარამდე .                                                                                                                                                                                                                               

 

მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება.

 

     

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 08

180,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მედიკამენტების შეძენაზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა.                                                  1. მოქალაქთა მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსების წესი:

ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული  0-დან 100 000-ზე ნაკლები ქულის მქონე პირის და მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის მონაწილის  მედიკამენტების თანადაფინანსება განხორციელდება მედიკამენტების  ღირებულების 50%-ით არაუმეტეს 100 ლარისა წელიწადში  ერთხელ.
ბ) გაფანტული სკლეროზით, მიასთენიით დაავადებულთა სამკურნალო მედიკამენტების, 18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებულ ბავშვთა ანტიკონვულსანტების (გარდა სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული მედიკამენტი) თანადაფინანსება მოხდება წლიური ლიმიტი 600 ლარი ;                                                                                                                                                                                                                                                                                               გ) A-ტიპის დიაბეტით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშებისთვის  ჩხირების თანადაფინანსება მოხდება წლიური ლიმიტი 600 ლარის ფარგლებში,                                                                                                                                                  დ) მკვეთრად გამოხატული შშმ სტუდენტის მედიკამენტის თანადაფინანსება წლიური ლიმიტი 1000 ლარი                                                                                            
 3.ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსება  მოხდება წლიური ლიმიტი 300 ლარის ფარგლებში.                                                                                                                        

 

მოსალოდნელი  შედეგი

გაზრდილია მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა.

 

     

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უფასო კვებითი მომსახურეობა „მოქალაქეთა თანადგომა“

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 09

340,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველთა ერთინა ბაზაში 120 000- მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წერებისთვის და ხანდაზმულთა  საკვებზე  ხელმისაწვდომობი გაზრდა.
ბენეფიციართა უფასო  კვება მოხდება უფასო სასადილოში კვირაში ექვსი დღე დღეში ერთხელ. პროგრამის განხორციელებას უზრუნველყოფს ა( ა) იპ ,,მოქალაქეთა თანადგომა.

 

მოსალოდნელი  შედეგი

სოციალური ფენის კმაყოფილება.

 

      

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

06 02 10

11,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარება                                                                                                     1. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის (სამაჩაბლო-აფხაზეთი)  ბრძოლებში
გარდაცვლილ მებრძოლთა ოჯახების და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 300 ლარის ოდენობით;                                                                                                                                                                                   2.მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის (სამაჩაბლო-აფხაზეთი)
ბრძოლების მონაწილე გარდაცვლილთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების დაფინანსების მიზნით, ყოველი გარდაცვლილის ოჯახზე გაიცემა ფინანსური დახმარება ერთჯერადად 250 ლარის ოდენობით.  დახმარებისათვის წარმოდგენილ უნდა იქნეს ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობა, გარდაცვალების ცნობა, დასაფლავების ხარჯის გამღები პირის განცხადება და პირადობის მოწმობა, ამონაწერი საბანკო ანგარიშის შესახებ.

მოსალოდნელი  შედეგი

ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების პატივგება.

      

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 11

1,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში  უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -250 ლარის ოდენობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მომართვის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ.

 

მოსალოდნელი  შედეგი

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება.

 

     

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 12

40,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მიზანი: უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა.   

   სამიზნე ჯგუფები:                                                                                                                                                გურჯაანის მუნიციპალიტეტში არანაკლებ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ფაქტობრივად მცხოვრებ უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა – საცხოვრებელი ფართის ქირა 100 ლარის ოდენობით გაიცემა:

ა) თუ ოჯახს არ გააჩნია მუდმივი, განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილი და ოჯახი შედგება მხოლოდ ერთი მშობლისა და 18 წლამდე ასაკის ერთი ან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვისაგან;

ბ) თუ ოჯახს არ გააჩნია მუდმივი, განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილი და ოჯახი შედგება ორივე მშობლისა და 18 წლამდე ასაკის ერთი ან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვისაგან და ერთ-ერთი მშობელი არის შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონე ან შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირი (პირი, რომელსაც ასეთი სტატუსი მინიჭებული აქვს „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად);

გ) თუ ოჯახს აქვს საცხოვრებლად უვარგისი ბინა, რომელში ცხოვრებაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, რაც უნდა დადგინდეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის (კომისიის) მიერ;

დ) თუ მრავალშვილიანია;

ე) თუ ძალადობის მსხვერპლია;

ვ) თუ სახელმწიფო ზრუნვიდან ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გასული 18-21 წლის ასაკის ახალგაზრდა.

 

მოსალოდნელი  შედეგი

საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა და პირობების გაუჯობესება.

 

     

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 13

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მიზანი: სტიქიით მიყენებული ზარალის ანაზღაურების გზით საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ეთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა ითვალისწინებს საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერად  არაუმეტეს 5 000 ლარის ფულად დახმარებას მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შ ექმნილი კომისიის დასკვნის შესაბამისად ერთჯერადად

 

მოსალოდნელი  შედეგი

საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

 

     

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 14

1,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. (დაბადების დღეს ან ხანდაზმულთა დღეს - 1 ოქტომბერს)

 

მოსალოდნელი  შედეგი

ხანდაზმულთათვის საჩუქრის გადაცემა 

 

     

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ერთჯერადი  (ფულადი)  სოციალური დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 15

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. სამიზნე ჯგუფი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები   ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 65 000-დან 100 000-მდე  გაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  50 ლარის ოდენობით კომუნალური გადასახადის (ელექტოენერგიის ან გაზის გადასახადის) თანადაფინანსების მიზნით.

 

მოსალოდნელი  შედეგი

ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

     

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ელექტროენერგიის საფასურის თანაგადახდის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 16

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მიზანია პროგრამით მოსარგებლე პირთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.  სამიზნე ჯგუფები და დახმარების  გაცემის წეს: მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები -                                                             1.მარჩენალდაკარგული ოჯახის დახმარება, სადაც არის 18 წლამდე ასაკის ბავშვი, ელექტროენერგიის გადასახადის დაფინანსების მიზნით – 1 ბავშვზე 10 ლარის ოდენობით, ხოლო 2 და მეტ ბავშვზე 15 ლარის ოდენობით;                                                                                                                                                                                                                                                                      2.  მარტოხელა მშობელი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილი, ელექტროენერგიის გადასახადის დაფინანსების მიზნით – 1 ბავშვზე 10 ლარის ოდენობით, ხოლო 2 და მეტ ბავშვზე 15 ლარის ოდენობით;                                                                                                                            3.    შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წელამდე ასაკის) და მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების დახმარება ელექტროენერგიის გადასახადის დაფინანსების მიზნით – თვეში 10 ლარის ოდენობით;                                                                                                                                                                                                                                             4.საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლებში მონაწილე შშმ პირების - თვეში 10 ლარის ოდენობით                                                                                                                                                                                                                                                                  5. რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახები  - 10 ლარის ოდენობით.                                                                                                                                                  თანხა ანაზღაურდება აბონენტის ნომრის მიხედვით.  ბენეფიციართა აბონენტის ნომრების
იდენტიფიცირება მოხდება მოქალაქის (ბენეფიციარის) განცხადების საფუძველზე, რომელსაც თან უნდა
ერთვოდეს  პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, სადისტრიბუციო კომპანიის „ენერგო–პრო
ჯორჯიას“ მიერ გაცემული აბონენტის ნომერი (ქვითარი), სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის
მოთხოვნით. 

 

მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა საყოფაცხოვრებო ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

     

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დიალეზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა, დაუნის სინდრომის 0-7 წლამდე ასაკის აუტიზმის სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 17

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ტრანსპორტის ხარჯის თანადაფინანსება  მოხდეს ყოველთვიურად სამედიცინო დაწესებულებიდან საცხოვრებელი ადგილის დაშორების შესაბამისად, ზონების მიხედვით.

 

მოსალოდნელი  შედეგი

სოციალ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

     

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 18

10,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

1.გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტიურად მცხოვრები  მკვეთრად შეზღუდული გადაადგილების მქონე შშმპ პირთა მოვლის საშუალებების (პამპერსი, სველი ხელსახოცი) თანადაფინანსება მოხდება წელიწადში 4-ჯერ ერთჯერადად არაუმეტეს 150 ლარი სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ.                                                                                                                                                                             

 2.შშმპ სპორტსმენის აბილიტაციისთვის ტრანსპორტის ხარჯის თანადაფინანსება თვეში 100 ლარი.                                                             

  3. 100 000 -ზე მეტი სარეიტინგო ქულის მქონე „დღის ცენტრის“ სახელმწიფო პროგრამებით მოსარგებლისთვის ვაუჩერის თანდაფინანსება ყოველთვიურად (სახელმწიფო ვაუჩერის ღირებულების 20   %  )                                                                                                                                                                                                                                   4. მკვეთრად გამოხატული შშმპ სტუდენტის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება - წლიური ლიმიტი 1 000 ლარი.                                                                                                                                                                                                                          5. უსინათლოთათვის ხმოვანი აპარატის შეძენა

 

მოსალოდნელი  შედეგი

შშმ პირთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება და მატერიალური მხარდაჭერა.

 

     

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის და პროფესიული სასწავლებლის სწავლის საფასურის თანადაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 19

12,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდებისათვის განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის გაზრდა მათი შემდგომი დასაქმების მიზნით. პროგრამის მოსარგებლეები: 1.სოციალურად  დაუცველი ოჯახების (ოჯახის სარეიტინგო ქულა 0-დან 150 000-მდე ) ობოლი სტუდენტი ,  

 2. მკვეთრად გამოხატული შშმპ სტუდენტი                                                                                                                    3.სახელმწიფო ზრუნვიდან გასული 18 წლის სტუდენტის   სწავლების თანადაფინანსება შეადგენს წელიწადში არაუმეტეს 1000 ლარს.

 

მოსალოდნელი  შედეგი

ახალგაზრდებისთვის განათლების ხემისაწვდომობა.

 

     

 

 

.    მუხლი 18.  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს, 

პროგრამ. კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4486,3

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

4209,7

01 01 01

გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის საკრებულო

894,0

01 01 02

გურჯაანისმუნიციპალიტეტის მერია

3164,4

01 01 03

    სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

146,3

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

219,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

50,0

01 02 02

მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

169,0

01 04

ადმინისტრაციული შენობის დაცვის მომსახურება

57,6

01 02 04

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა

126,8

 

 

 

 

 

 

თავი III. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

 

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

        ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

   26,492.4  

   30,067.5  

  16,951.3  

  13,116.2  

     17,302.3  

  17,082.3  

     220.0  

 

 ხარჯები

   12,484.7  

   13,237.4  

  12,810.1  

       427.3  

     14,763.3  

  14,543.3  

     220.0  

 

    შრომის ანაზღაურება

     2,269.7  

     2,266.0  

    2,166.0  

       100.0  

       3,026.0  

    2,926.0  

     100.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

     1,873.2  

     1,731.7  

    1,524.4  

       207.3  

       1,847.8  

    1,847.8  

          -    

 

    პროცენტები

          81.1  

          68.9  

         68.9  

             -    

            70.0  

         70.0  

          -    

 

    სუბსიდიები

     6,942.7  

     7,817.4  

    7,697.4  

       120.0  

       8,254.0  

    8,134.0  

     120.0  

 

    გრანტები

          50.0  

              -    

            -    

             -    

               -    

             -    

          -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

     1,054.4  

     1,159.2  

    1,159.2  

             -    

       1,271.0  

    1,271.0  

          -    

 

    სხვა ხარჯები

        213.6  

        194.2  

       194.2  

             -    

          294.5  

       294.5  

          -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

   13,512.6  

   16,631.0  

    3,942.1  

  12,688.9  

       2,440.0  

    2,440.0  

          -    

 

 ვალდებულებები

        495.1  

        199.1  

       199.1  

             -    

            99.0  

         99.0  

          -    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

     4,007.4  

     3,631.7  

    3,531.7  

       100.0  

       4,486.3  

    4,386.3  

     100.0  

 

 ხარჯები

     3,311.3  

     3,372.6  

    3,272.6  

       100.0  

       4,027.3  

    3,927.3  

     100.0  

 

    შრომის ანაზღაურება

     2,269.7  

     2,266.0  

    2,166.0  

       100.0  

       3,026.0  

    2,926.0  

     100.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

        813.4  

        835.5  

       835.5  

             -    

          811.3  

       811.3  

          -    

 

    პროცენტები

          81.1  

          68.9  

         68.9  

             -    

            70.0  

         70.0  

          -    

 

    გრანტები

          50.0  

              -    

            -    

             -    

               -    

             -    

          -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            4.1  

        110.0  

       110.0  

             -    

               -    

             -    

          -    

 

    სხვა ხარჯები

          93.0  

          92.2  

         92.2  

             -    

          120.0  

       120.0  

          -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        201.0  

          60.0  

         60.0  

             -    

          360.0  

       360.0  

          -    

 

 ვალდებულებები

        495.1  

        199.1  

       199.1  

             -    

            99.0  

         99.0  

          -    

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

     3,315.7  

     3,116.1  

    3,016.1  

       100.0  

       4,209.7  

    4,109.7  

     100.0  

 

 ხარჯები

     3,128.7  

     3,056.1  

    2,956.1  

       100.0  

       3,849.7  

    3,749.7  

     100.0  

 

    შრომის ანაზღაურება

     2,269.7  

     2,266.0  

    2,166.0  

       100.0  

       3,026.0  

    2,926.0  

     100.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

        761.9  

        697.9  

       697.9  

             -    

          703.7  

       703.7  

          -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            4.1  

              -    

            -    

             -    

               -    

             -    

          -    

 

    სხვა ხარჯები

          93.0  

          92.2  

         92.2  

             -    

          120.0  

       120.0  

          -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        187.0  

          60.0  

         60.0  

             -    

          360.0  

       360.0  

          -    

 01 01 01

     გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

        802.4  

        752.2  

       752.2  

             -    

          894.0  

       894.0  

          -    

 

 ხარჯები

        767.0  

        742.2  

       742.2  

             -    

          884.0  

       884.0  

          -    

 

    შრომის ანაზღაურება

        534.2  

        540.0  

       540.0  

             -    

          650.0  

       650.0  

          -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        140.7  

        110.0  

       110.0  

             -    

          114.0  

       114.0  

          -    

 

    სხვა ხარჯები

          92.1  

          92.2  

         92.2  

             -    

          120.0  

       120.0  

          -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          35.4  

          10.0  

         10.0  

             -    

            10.0  

         10.0  

          -    

 01 01 02

   გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია

     2,373.2  

     2,238.6  

    2,238.6  

             -    

       3,169.4  

    3,169.4  

          -    

 

 ხარჯები

     2,222.9  

     2,188.6  

    2,188.6  

             -    

       2,819.4  

    2,819.4  

          -    

 

    შრომის ანაზღაურება

     1,617.3  

     1,621.0  

    1,621.0  

             -    

       2,250.0  

    2,250.0  

          -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        602.1  

        567.6  

       567.6  

             -    

          569.4  

       569.4  

          -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            2.6  

              -    

            -    

             -    

               -    

 

          -    

 

    სხვა ხარჯები

            0.9  

              -    

            -    

             -    

               -    

             -    

          -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        150.3  

          50.0  

         50.0  

             -    

          350.0  

       350.0  

          -    

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

        140.1  

        125.3  

         25.3  

       100.0  

          146.3  

         46.3  

     100.0  

 

 ხარჯები

        138.8  

        125.3  

         25.3  

       100.0  

          146.3  

         46.3  

     100.0  

 

    შრომის ანაზღაურება

        118.2  

        105.0  

           5.0  

       100.0  

          126.0  

         26.0  

     100.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

          19.1  

          20.3  

         20.3  

             -    

            20.3  

         20.3  

          -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            1.5  

              -    

            -    

             -    

               -    

             -    

          -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1.3  

              -    

            -    

             -    

               -    

             -    

          -    

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

        576.2  

        328.0  

       328.0  

             -    

          219.0  

       219.0  

          -    

 

 ხარჯები

          82.6  

        128.9  

       128.9  

             -    

          120.0  

       120.0  

          -    

 

    საქონელი და მომსახურება

            1.5  

          60.0  

         60.0  

             -    

            50.0  

         50.0  

          -    

 

    პროცენტები

          81.1  

          68.9  

         68.9  

             -    

            70.0  

         70.0  

          -    

 

 ვალდებულებები

        495.1  

        199.1  

       199.1  

             -    

            99.0  

         99.0  

          -    

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

            1.5  

          60.0  

         60.0  

             -    

            50.0  

         50.0  

          -    

 

 ხარჯები

            1.5  

          60.0  

         60.0  

             -    

            50.0  

         50.0  

          -    

 

    საქონელი და მომსახურება

            1.5  

          60.0  

         60.0  

             -    

            50.0  

         50.0  

          -    

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის  ..-ისა და სხვა ვალდბულებების  დაფარვა  

        576.2  

        268.0  

       268.0  

             -    

          169.0  

       169.0  

          -    

 

 ხარჯები

              -    

              -    

            -    

             -    

            70.0  

         70.0  

          -    

 

    პროცენტები

          81.1  

          68.9  

         68.9  

 

            70.0  

         70.0  

 

 

 ვალდებულებები

        495.1  

        199.1  

       199.1  

 

            99.0  

         99.0  

 

 01 03

 კახეთის რეგიონის  განვითარება 

          50.0  

              -    

            -    

             -    

               -    

             -    

          -    

 

 ხარჯები

          50.0  

              -    

            -    

             -    

               -    

             -    

          -    

 

    გრანტები

          50.0  

              -    

            -    

 

               -    

             -    

 

 01 04

 ადმინისტრაციული შენობების დაცვის მომსახურება

          50.0  

          57.6  

         57.6  

             -    

            57.6  

         57.6  

          -    

 

 ხარჯები

          50.0  

          57.6  

         57.6  

             -    

            57.6  

         57.6  

          -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          50.0  

          57.6  

         57.6  

             -    

            57.6  

         57.6  

          -    

 01 05

 წესრიგი და უსაფრთხოება

          15.2  

              -    

            -    

 

 

 

 

 

 ხარჯები

            1.2  

              -    

            -    

             -    

               -    

             -    

          -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          14.0  

              -    

            -    

 

 

             -    

 

 01 06

  საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა 

              -    

        130.0  

       130.0  

             -    

               -    

             -    

 

 

 ხარჯები

              -    

        130.0  

       130.0  

             -    

               -    

             -    

 

 

    საქონელი და მომსახურება

              -    

          20.0  

         20.0  

             -    

               -    

             -    

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 

        110.0  

       110.0  

 

               -    

 

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

   15,086.7  

   16,933.4  

    5,597.4  

  11,336.0  

       4,341.5  

    4,341.5  

          -    

 

 ხარჯები

     3,002.8  

     1,993.9  

    1,993.9  

             -    

       2,391.5  

    2,391.5  

          -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        751.7  

        572.9  

       572.9  

             -    

          621.5  

       621.5  

          -    

 

    სუბსიდიები

     2,245.8  

     1,421.0  

    1,421.0  

             -    

       1,770.0  

    1,770.0  

          -    

 

    სხვა ხარჯები

            5.3  

              -    

            -    

             -    

            50.0  

         50.0  

          -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

   12,084.3  

   14,939.5  

    3,603.5  

  11,336.0  

       1,900.0  

    1,900.0  

          -    

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

     9,905.3  

     6,900.3  

    1,923.7  

    4,976.6  

       1,010.0  

    1,010.0  

          -    

 

 ხარჯები

            4.7  

          10.5  

         10.5  

             -    

            10.0  

         10.0  

          -    

 

    საქონელი და მომსახურება

            4.7  

          10.5  

         10.5  

             -    

            10.0  

         10.0  

          -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     9,900.6  

     6,889.8  

    1,913.2  

    4,976.6  

       1,000.0  

    1,000.0  

          -    

 02 01 01

       გზების კაპიტალური შეკეთება

     9,900.6  

     6,730.6  

    1,754.0  

    4,976.6  

       1,000.0  

    1,000.0  

          -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     9,900.6  

     6,730.6  

    1,754.0  

    4,976.6  

       1,000.0  

    1,000.0  

          -    

 02 01 02

         გზების მოვლა პატრონობა

            4.7  

          10.0  

         10.0  

             -    

            10.0  

         10.0  

          -    

 

 ხარჯები

            4.7  

          10.0  

         10.0  

             -    

            10.0  

         10.0  

          -    

 

    საქონელი და მომსახურება

            4.7  

          10.0  

         10.0  

             -    

            10.0  

         10.0  

          -    

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

              -    

        159.7  

       159.7  

             -    

               -    

             -    

          -    

 

 ხარჯები

              -    

            0.5  

           0.5  

             -    

               -    

             -    

          -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              -    

            0.5  

           0.5  

             -    

               -    

             -    

          -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

        159.2  

       159.2  

 

               -    

             -    

 

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

     3,106.5  

     6,933.4  

    2,344.0  

    4,589.4  

       2,000.0  

    2,000.0  

          -    

 

 ხარჯები

              -    

              -    

            -    

             -    

       1,650.0  

    1,650.0  

          -    

 

    სუბსიდიები

     2,245.8  

     1,341.0  

    1,341.0  

             -    

       1,650.0  

    1,650.0  

          -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        860.7  

     5,592.4  

    1,003.0  

    4,589.4  

          350.0  

       350.0  

          -    

 02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 

        801.3  

     5,232.4  

       643.0  

    4,589.4  

          300.0  

       300.0  

          -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        801.3  

     5,232.4  

       643.0  

    4,589.4  

          300.0  

       300.0  

          -    

 02 02 02

 ააიპ მუნიციპალური სერვისი

     2,305.2  

     1,701.0  

    1,701.0  

             -    

       1,700.0  

    1,700.0  

          -    

 

 ხარჯები

              -    

              -    

            -    

             -    

       1,650.0  

    1,650.0  

          -    

 

    სუბსიდიები

     2,245.8  

     1,341.0  

    1,341.0  

 

       1,650.0  

    1,650.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          59.4  

        360.0  

       360.0  

 

            50.0  

         50.0  

 

 02 03

    გარე განათება

        541.2  

        770.0  

       770.0  

             -    

          720.0  

       720.0  

          -    

 

 ხარჯები

        541.2  

        550.0  

       550.0  

             -    

          600.0  

       600.0  

          -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        501.6  

        550.0  

       550.0  

             -    

          600.0  

       600.0  

          -    

 

    სუბსიდიები

              -    

          80.0  

         80.0  

             -    

          120.0  

       120.0  

          -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

          80.0  

       140.0  

             -    

               -    

             -    

          -    

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის მოწყობა,   ელ ენერგია

        541.2  

        690.0  

       690.0  

             -    

          600.0  

       600.0  

          -    

 

 ხარჯები

        541.2  

        550.0  

       550.0  

             -    

          600.0  

       600.0  

          -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        501.6  

        550.0  

       550.0  

             -    

          600.0  

       600.0  

          -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა  

          39.6  

        140.0  

       140.0  

 

               -    

             -    

 

 02 03 02

  გარე განათების  ქსეილის ექსპლუატაცის რეაბილიტაცია

              -    

          80.0  

         80.0  

             -    

          120.0  

       120.0  

          -    

 

    სუბსიდიები  

              -    

          80.0  

         80.0  

 

          120.0  

       120.0  

 

 02 04

  შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია   დემონტაჟი    

        385.8  

        397.2  

         97.0  

       300.2  

          350.0  

       350.0  

          -    

 

 ხარჯები

            4.9  

              -    

            -    

             -    

            50.0  

         50.0  

          -    

 

    სხვა ხარჯები

            4.9  

              -    

            -    

             -    

            50.0  

         50.0  

          -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        380.9  

        397.2  

         97.0  

       300.2  

          300.0  

       300.0  

          -    

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

            4.9  

          90.0  

         90.0  

             -    

          300.0  

       300.0  

          -    

 

 ხარჯები

            4.9  

              -    

            -    

             -    

               -    

             -    

          -    

 

    სხვა ხარჯები

            4.9  

              -    

            -    

             -    

               -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

          90.0  

         90.0  

 

          300.0  

       300.0  

 

 02 04 02

მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაციისათვის ამხანაგობების თანადაფინანსება

              -    

              -    

            -    

             -    

            50.0  

         50.0  

          -    

 

 ხარჯები

              -    

              -    

            -    

             -    

            50.0  

         50.0  

          -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              -    

              -    

            -    

             -    

               -    

             -    

          -    

 

    სხვა ხარჯები

              -    

              -    

 

 

            50.0  

         50.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

              -    

 

 

               -    

 

 

 02 04 03

 საგანგებო სიტუაციებისამბულატორიების მშენებლობა რეაბილიტაცია

        380.9  

        307.2  

           7.0  

       300.2  

               -    

             -    

          -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        380.9  

        307.2  

           7.0  

       300.2  

               -    

             -    

          -    

 02 05 

 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები  (სკვერები, სპორტული მოედნები)

          80.8  

        827.7  

       269.2  

       558.5  

          200.0  

       200.0  

          -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          63.8  

        827.7  

       269.2  

       558.5  

          200.0  

       200.0  

          -    

 02 07

 ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები

        395.3  

          94.6  

           8.0  

         86.6  

               -    

             -    

          -    

 

 ხარჯები

        238.8  

            0.9  

           0.9  

             -    

               -    

             -    

          -    

 

    საქონელი და მომსახურება

        238.8  

            0.9  

           0.9  

             -    

               -    

             -    

          -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        156.5  

          93.7  

           7.1  

         86.6  

               -    

             -    

          -    

 02 06

 საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები

        169.7  

        454.6  

       174.0  

       280.6  

            50.0  

         50.0  

          -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        169.7  

        454.6  

       174.0  

       280.6  

            50.0  

         50.0  

          -    

 02 08

 სოფლის პროგრამა

        495.9  

        544.1  

            -    

       544.1  

               -    

             -    

          -    

 

 სხვა ხარჯი

            0.4  

              -    

 

             -    

               -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

        495.5  

        544.1  

            -    

       544.1  

               -    

 

          -    

 02 09

   თვითმმართველობის  საკუთრებაში გადმოსაცემი  ქონების მიწის  პასპორტირებისა და    აუდიტორული მომსახურება 

            6.6  

          10.0  

         10.0  

             -    

            10.0  

         10.0  

          -    

 

 ხარჯები

            6.6  

          10.0  

         10.0  

             -    

            10.0  

         10.0  

          -    

 

    საქონელი და მომსახურება

            6.6  

          10.0  

         10.0  

             -    

            10.0  

         10.0  

          -    

 02 10

 მონადირეობა, სოფლის მეურნეობისხელშეწყობა

              -    

            1.5  

           1.5  

             -    

              1.5  

           1.5  

          -    

 

 ხარჯები

              -    

            1.5  

           1.5  

             -    

              1.5  

           1.5  

          -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              -    

            1.5  

           1.5  

             -    

              1.5  

           1.5  

          -    

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

            1.1  

     1,200.0  

    1,200.0  

             -    

       1,370.0  

    1,370.0  

          -    

 

 ხარჯები

            1.1  

     1,130.0  

    1,130.0  

             -    

       1,300.0  

    1,300.0  

          -    

 

    სუბსიდიები

              -    

     1,130.0  

    1,130.0  

             -    

       1,300.0  

    1,300.0  

          -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

              -    

          70.0  

         70.0  

             -    

            70.0  

         70.0  

          -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

            1.1  

        950.0  

       950.0  

             -    

       1,100.0  

    1,100.0  

          -    

 

 ხარჯები

            1.1  

        950.0  

       950.0  

             -    

       1,100.0  

    1,100.0  

          -    

 

    სუბსიდიები  ააიპ -

            1.1  

        950.0  

       950.0  

 

       1,100.0  

    1,100.0  

 

 03 03

  სასაფლაოებისმწვანე ნარგავების და სკვერების დასუფთავება, მოვლა-პატრონობა, განვითარება

              -    

        180.0  

       180.0  

             -    

          200.0  

       200.0  

          -    

 

 ხარჯები

              -    

        180.0  

       180.0  

             -    

          200.0  

       200.0  

          -    

 

    სუბსიდიები  ააიპ -

              -    

        180.0  

       180.0  

 

          200.0  

       200.0  

 

 03 02

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 

              -    

          70.0  

         70.0  

             -    

            70.0  

         70.0  

          -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა  ააიპს

              -    

          70.0  

         70.0  

 

            70.0  

         70.0  

 

 04 00

 განათლება

     3,693.6  

     4,520.7  

    2,960.5  

    1,560.2  

       2,956.0  

    2,956.0  

          -    

 

 ხარჯები

     2,568.9  

     3,062.8  

    2,855.5  

       207.3  

       2,856.0  

    2,856.0  

          -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          64.6  

        207.3  

            -    

       207.3  

               -    

             -    

          -    

 

    სუბსიდიები

     2,487.3  

     2,845.5  

    2,845.5  

             -    

       2,846.0  

    2,846.0  

          -    

 

    სხვა ხარჯები

          17.0  

          10.0  

         10.0  

             -    

            10.0  

         10.0  

          -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     1,124.7  

     1,457.9  

       105.0  

    1,352.9  

          100.0  

       100.0  

          -    

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება ააიპ

     2,535.9  

     2,825.0  

    2,825.0  

             -    

       2,800.0  

    2,800.0  

          -    

 

 ხარჯები

     2,487.3  

     2,800.0  

    2,800.0  

             -    

       2,800.0  

    2,800.0  

          -    

 

    სუბსიდიები

     2,487.3  

     2,800.0  

    2,800.0  

 

       2,800.0  

    2,800.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          48.6  

          25.0  

         25.0  

 

               -    

             -    

 

 04 05

   სკოლამდელი დაწესებულებების, ბაღების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

          32.8  

        341.8  

         80.0  

       261.8  

          100.0  

       100.0  

          -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          32.8  

        341.8  

         80.0  

       261.8  

          100.0  

       100.0  

          -    

 04 02

 საჯარო სკოლების დაფინანსება

     1,108.5  

     1,298.4  

            -    

    1,298.4  

               -    

             -    

          -    

 

 ხარჯები

          65.2  

        207.3  

            -    

       207.3  

               -    

             -    

          -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          64.6  

        207.3  

            -    

       207.3  

               -    

             -    

          -    

 

    სხვა ხარჯები

            0.6  

              -    

            -    

 

               -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     1,043.3  

     1,091.1  

            -    

    1,091.1  

               -    

 

          -    

 04 03

 ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი

              -    

          45.5  

         45.5  

             -    

            46.0  

         46.0  

          -    

 

 ხარჯები

              -    

          45.5  

         45.5  

             -    

            46.0  

         46.0  

          -    

 

    სუბსიდიები

              -    

          45.5  

         45.5  

 

            46.0  

         46.0  

 

 04 06

 წარჩინებულ პირველკურსელთა წახალისება

          16.4  

          10.0  

         10.0  

             -    

            10.0  

         10.0  

          -    

 

 ხარჯები

          16.4  

          10.0  

         10.0  

             -    

            10.0  

         10.0  

          -    

 

    სხვა ხარჯები

          16.4  

          10.0  

         10.0  

 

            10.0  

         10.0  

 

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

     2,198.4  

     2,160.5  

    2,160.5  

             -    

       2,273.0  

    2,273.0  

         0.0  

 

 ხარჯები

     2,102.7  

     2,057.5  

    2,057.5  

             -    

       2,273.0  

    2,273.0  

         0.0  

 

    შრომის ანაზღაურება

              -    

              -    

            -    

             -    

              0.0  

             -    

         0.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

        243.5  

        116.0  

       116.0  

             -    

          415.0  

       415.0  

          -    

 

    სუბსიდიები

     1,841.6  

     1,941.5  

    1,941.5  

             -    

       1,858.0  

    1,858.0  

          -    

 

    სხვა ხარჯები

          17.6  

              -    

            -    

             -    

               -    

             -    

          -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          95.7  

        103.0  

       103.0  

             -    

               -    

             -    

          -    

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

        625.5  

        668.0  

       668.0  

             -    

          650.0  

       650.0  

         0.0  

 

 ხარჯები

        582.8  

        618.0  

       618.0  

             -    

          650.0  

       650.0  

         0.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

          11.1  

            4.0  

           4.0  

             -    

            50.0  

         50.0  

          -    

 

    სუბსიდიები

        562.9  

        614.0  

       614.0  

             -    

          600.0  

       600.0  

          -    

 

    სხვა ხარჯები

            8.8  

              -    

            -    

             -    

               -    

             -    

          -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          42.7  

          50.0  

         50.0  

             -    

               -    

             -    

          -    

 05 01 01 07

 ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება

        605.6  

        664.0  

       664.0  

             -    

          600.0  

       600.0  

          -    

 

 ხარჯები

        562.9  

        614.0  

       614.0  

             -    

          600.0  

       600.0  

          -    

 

    სუბსიდიები

        562.9  

        614.0  

       614.0  

 

          600.0  

       600.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          42.7  

          50.0  

         50.0  

 

               -    

             -    

 

 05 01 02

 სპორტული ღონისძიებები

          11.1  

            4.0  

           4.0  

             -    

            50.0  

         50.0  

          -    

 

 ხარჯები

          11.1  

            4.0  

           4.0  

             -    

            50.0  

         50.0  

          -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          11.1  

            4.0  

           4.0  

             -    

            50.0  

         50.0  

          -    

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

     1,402.1  

     1,380.5  

    1,380.5  

             -    

       1,458.0  

    1,458.0  

          -    

 

 ხარჯები

     1,349.1  

     1,327.5  

    1,327.5  

             -    

       1,458.0  

    1,458.0  

          -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          70.4  

              -    

            -    

             -    

          200.0  

       200.0  

          -    

 

    სუბსიდიები

     1,278.7  

     1,327.5  

    1,327.5  

             -    

       1,258.0  

    1,258.0  

          -    

 

    სხვა ხარჯები

            8.8  

              -    

            -    

             -    

               -    

             -    

          -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          53.0  

          53.0  

         53.0  

             -    

               -    

             -    

          -    

 05 02 02

 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

          70.4  

              -    

            -    

             -    

          100.0  

       100.0  

          -    

 

 ხარჯები

          70.4  

              -    

            -    

             -    

          100.0  

       100.0  

          -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          70.4  

              -    

            -    

             -    

          100.0  

       100.0  

          -    

 

    სხვა ხარჯები

            8.8  

              -    

            -    

             -    

               -    

             -    

          -    

 05 02 01 03

ააიპ ,, გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი"

        545.9  

        655.0  

       655.0  

             -    

          530.0  

       530.0  

          -    

 

 ხარჯები

        520.1  

        630.0  

       630.0  

             -    

          530.0  

       530.0  

          -    

 

    სუბსიდიები  

        520.1  

        630.0  

       630.0  

 

          530.0  

       530.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          25.8  

          25.0  

         25.0  

 

               -    

             -    

 

 05 02 01 15

ა(ა)იპ გურჯაანის სამუსიკო  სკოლების გაერთიანება"

        290.0  

        223.2  

       223.2  

             -    

          220.0  

       220.0  

          -    

 

 ხარჯები

        277.0  

        208.2  

       208.2  

             -    

          220.0  

       220.0  

          -    

 

    სუბსიდიები

        277.0  

        208.2  

       208.2  

 

          220.0  

       220.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          13.0  

          15.0  

         15.0  

 

               -    

             -    

 

 05 02 01 11

 ()იპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება"

        314.5  

        318.0  

       318.0  

             -    

          320.0  

       320.0  

          -    

 

 ხარჯები

        299.6  

        305.0  

       305.0  

             -    

          320.0  

       320.0  

          -    

 

    სუბსიდიები

        299.6  

        305.0  

       305.0  

 

          320.0  

       320.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          14.9  

          13.0  

         13.0  

 

               -    

             -    

 

 05 02 01 01 

 ()იპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა

              -    

          36.3  

         36.3  

             -    

            40.0  

         40.0  

          -    

 

 ხარჯები

              -    

          36.3  

         36.3  

             -    

            40.0  

         40.0  

          -    

 

    სუბსიდიები

              -    

          36.3  

         36.3  

 

            40.0  

         40.0  

 

 05 02 01 10

 ()იპ მარავალჟამიერი1

        114.0  

        100.0  

       100.0  

             -    

          100.0  

       100.0  

          -    

 

 ხარჯები

        114.0  

        100.0  

       100.0  

             -    

          100.0  

       100.0  

          -    

 

    სუბსიდიები

        114.0  

        100.0  

       100.0  

 

          100.0  

       100.0  

 

 05 02 08

 ()იპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი

          68.0  

          48.0  

         48.0  

             -    

            48.0  

         48.0  

          -    

 

 ხარჯები

          68.0  

          48.0  

         48.0  

             -    

            48.0  

         48.0  

          -    

 

    სუბსიდიები

          68.0  

          48.0  

         48.0  

 

            48.0  

         48.0  

 

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

          97.0  

          47.0  

         47.0  

             -    

          100.0  

       100.0  

          -    

 

 ხარჯები

          97.0  

          47.0  

         47.0  

             -    

          100.0  

       100.0  

          -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          97.0  

          47.0  

         47.0  

             -    

          100.0  

       100.0  

          -    

 05 05

 ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება

          65.0  

          65.0  

         65.0  

             -    

            65.0  

         65.0  

          -    

 

 ხარჯები

          65.0  

          65.0  

         65.0  

             -    

            65.0  

         65.0  

          -    

 

    საქონელი და მომსახურება

          65.0  

          65.0  

         65.0  

             -    

            65.0  

         65.0  

          -    

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

     1,505.9  

     1,621.2  

    1,501.2  

       120.0  

       1,875.5  

    1,755.5  

     120.0  

 

 ხარჯები

     1,499.0  

     1,620.6  

    1,500.6  

             -    

       1,865.5  

    1,745.5  

     120.0  

 

    სუბსიდიები

        368.0  

        479.4  

       359.4  

       120.0  

          480.0  

       360.0  

     120.0  

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

     1,050.3  

     1,049.2  

    1,049.2  

             -    

       1,271.0  

    1,271.0  

          -    

 

    სხვა ხარჯები

          80.7  

          92.0  

         92.0  

             -    

          114.5  

       114.5  

          -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            6.9  

            0.6  

           0.6  

             -    

            10.0  

         10.0  

          -    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა  

        128.4  

        150.0  

         30.0  

             -    

          150.0  

         30.0  

     120.0  

 

 ხარჯები

        127.3  

        150.0  

         30.0  

             -    

          150.0  

         30.0  

     120.0  

 

    სუბსიდიები

 

        150.0  

         30.0  

       120.0  

          150.0  

         30.0  

     120.0  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1.1  

              -    

            -    

             -    

               -    

             -    

          -    

 06 01 01

ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

        128.4  

        150.0  

         30.0  

       120.0  

          150.0  

         30.0  

     120.0  

 

 ხარჯები

        127.3  

        150.0  

         30.0  

       120.0  

          150.0  

         30.0  

     120.0  

 

    სუბსიდიები

        127.3  

        150.0  

         30.0  

       120.0  

          150.0  

         30.0  

     120.0  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1.1  

              -    

            -    

 

               -    

 

 

 06 02

   სოციალური დაცვა

     1,377.5  

     1,471.2  

    1,471.2  

             -    

       1,725.5  

    1,725.5  

          -    

 

 ხარჯები

     1,371.7  

     1,470.6  

    1,470.6  

             -    

       1,715.5  

    1,715.5  

          -    

 

    სუბსიდიები

        240.7  

        329.4  

       329.4  

             -    

          330.0  

       330.0  

          -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

     1,050.3  

     1,049.2  

    1,049.2  

             -    

       1,271.0  

    1,271.0  

          -    

 

    სხვა ხარჯები

          80.7  

          92.0  

         92.0  

             -    

          114.5  

       114.5  

          -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            5.8  

            0.6  

           0.6  

             -    

            10.0  

         10.0  

          -    

 06 02 01

      მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

              -    

        196.0  

       196.0  

             -    

          250.0  

       250.0  

          -    

 

 ხარჯები

              -    

        196.0  

       196.0  

             -    

          250.0  

       250.0  

          -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              -    

        196.0  

       196.0  

 

          250.0  

       250.0  

 

 06 02 02

 ახალშობილთა დახმარება

        404.4  

        150.0  

       150.0  

             -    

          165.0  

       165.0  

          -    

 

 ხარჯები

        404.4  

        150.0  

       150.0  

             -    

          165.0  

       165.0  

          -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        404.4  

        150.0  

       150.0  

 

          165.0  

       165.0  

 

 06 02 03

 0-18-წლამდე ასაკის ცელიაკით და ფენილკეტონურიით  დაავადებულ ბავშვთა საკვების ხარჯის თანადაფინანსება

              -    

            4.0  

           4.0  

             -    

            15.0  

         15.0  

          -    

 

 ხარჯები

              -    

            4.0  

           4.0  

             -    

            15.0  

         15.0  

          -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              -    

            4.0  

           4.0  

 

            15.0  

         15.0  

 

 06 02 05

 კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება

              -    

            7.0  

           7.0  

             -    

            30.0  

         30.0  

          -    

 

 ხარჯები

              -    

            7.0  

           7.0  

             -    

            30.0  

         30.0  

          -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              -    

            7.0  

           7.0  

 

            30.0  

         30.0  

 

 06 02 06

 აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია

              -    

            5.0  

           5.0  

             -    

            10.0  

         10.0  

          -    

 

 ხარჯები

              -    

            5.0  

           5.0  

             -    

            10.0  

         10.0  

          -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              -    

            5.0  

           5.0  

 

            10.0  

         10.0  

 

 06 02 07

 სამედიცინო დახმარება

        309.1  

        420.0  

       420.0  

             -    

          460.0  

       460.0  

          -    

 

 ხარჯები

        309.1  

        420.0  

       420.0  

             -    

          460.0  

       460.0  

          -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        309.1  

        420.0  

       420.0  

 

          460.0  

       460.0  

 

 06 02 08

 მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება

        171.4  

        180.2  

       180.2  

             -    

          180.0  

       180.0  

          -    

 

 ხარჯები

        171.4  

        180.2  

       180.2  

             -    

          180.0  

       180.0  

          -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        171.4  

        180.2  

       180.2  

 

          180.0  

       180.0  

 

 06 02 09

 ()იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია მოქალაქეთა თანადგომის დაფინანსება

        246.5  

        330.0  

       330.0  

             -    

          340.0  

       340.0  

          -    

 

 ხარჯები

        240.7  

        329.4  

       329.4  

             -    

          330.0  

       330.0  

          -    

 

    სუბსიდიები

        240.7  

        329.4  

       329.4  

 

          330.0  

       330.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            5.8  

            0.6  

           0.6  

 

            10.0  

         10.0  

 

 06 02 10

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

            1.8  

          10.0  

         10.0  

             -    

            11.0  

         11.0  

          -    

 

 ხარჯები

            1.8  

          10.0  

         10.0  

             -    

            11.0  

         11.0  

          -    

 

    სხვა ხარჯები

            1.8  

          10.0  

         10.0  

 

            11.0  

         11.0  

 

 06 02 11

 უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი

            1.0  

            2.0  

           2.0  

             -    

              1.5  

           1.5  

          -    

 

 ხარჯები

            1.0  

            2.0  

           2.0  

             -    

              1.5  

           1.5  

          -    

 

    სხვა ხარჯები

            1.0  

            2.0  

           2.0  

 

              1.5  

           1.5  

 

 06 02 12

 უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა

              -    

          30.0  

         30.0  

             -    

            40.0  

         40.0  

          -    

 

 ხარჯები

              -    

          30.0  

         30.0  

             -    

            40.0  

         40.0  

          -    

 

    სხვა ხარჯები

              -    

          30.0  

         30.0  

 

            40.0  

         40.0  

 

 06 02 13

 ხანძრითა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება

          68.7  

          39.0  

         39.0  

             -    

            50.0  

         50.0  

          -    

 

 ხარჯები

          68.7  

          39.0  

         39.0  

             -    

            50.0  

         50.0  

          -    

 

    სხვა ხარჯები

          68.7  

          39.0  

         39.0  

 

            50.0  

         50.0  

 

 06 02 14

 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარება

              -    

            2.0  

           2.0  

             -    

              1.0  

           1.0  

          -    

 

 ხარჯები

              -    

              -    

            -    

             -    

              1.0  

           1.0  

          -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              -    

            2.0  

           2.0  

 

              1.0  

           1.0  

 

 06 02 15

 სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

        157.4  

          50.0  

         50.0  

             -    

            50.0  

         50.0  

          -    

 

 ხარჯები

        157.4  

          50.0  

         50.0  

             -    

            50.0  

         50.0  

          -    

 

    საქონელი და მომსახურება

              -    

              -    

            -    

             -    

               -    

             -    

          -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

        157.4  

          50.0  

         50.0  

 

            50.0  

         50.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

              -    

              -    

 

 

               -    

 

 

 06 02 16

 ელექტროენერგიის საფასურის თანადაფინანსება

              -    

          30.0  

         30.0  

             -    

            50.0  

         50.0  

          -    

 

 ხარჯები

              -    

          30.0  

         30.0  

             -    

            50.0  

         50.0  

          -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              -    

          30.0  

         30.0  

 

            50.0  

         50.0  

 

 06 02 17

 თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა,  7 წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა  სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება

              -    

          45.0  

         45.0  

             -    

            50.0  

         50.0  

          -    

 

 ხარჯები

              -    

          45.0  

         45.0  

             -    

            50.0  

         50.0  

          -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              -    

          45.0  

         45.0  

 

            50.0  

         50.0  

 

 06 02 18

 შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა დახმარება

            8.0  

            5.0  

           5.0  

             -    

            10.0  

         10.0  

          -    

 

 ხარჯები

            8.0  

            5.0  

           5.0  

             -    

            10.0  

         10.0  

          -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

            8.0  

            5.0  

           5.0  

 

            10.0  

         10.0  

 

 06 02 19

 სოციალურად დაუცველი ობოლი და  სახელმწიფო ზრუნვიდან გასული  უმაღლესი ან პროფესიული  სასწავლებლის სტუდენტის  სწავლის თანადაფინანსება

            9.2  

          11.0  

         11.0  

             -    

            12.0  

         12.0  

          -    

 

 ხარჯები

            9.2  

          11.0  

         11.0  

             -    

            12.0  

         12.0  

          -    

 

    სხვა ხარჯები

            9.2  

          11.0  

         11.0  

 

            12.0  

         12.0  

 

 

 

 

 

თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები

 

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

 

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

 

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2021 წლის განმავლობაში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

 

მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

           გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის შესაბამის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

 

მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2021 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

 

მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 220 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

  ა)  ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  120000  ლარი.

 ბ)  ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  100000  ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

 

მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი

2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

 

მუხლი 28. ბიუჯეტის ამოქმედება

 

1. დადგენილებით დამტკიცებული გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.

2. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის -- დეკემბრის N -- დადგენილება.

 

 

     საკრებულოს თავმჯდომარე:                                                  ვანო ბერიძიშვილი

პროექტი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება

2020 წლის   -- დეკემბერი

 ქ. გურჯაანი

გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის  2021  წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის შესაბამისად გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:

 

        თავი I. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

                                                                                                                                                          ათას ლარში

                                                                

   საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 91ე მუხლის მე-5 პუნქტის და საქართველოს კანონი „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-78 მუხლის მე-4 პუნქტის  შესაბამისად გიგზავნით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის  ბიუჯეტის  პროექტს

 

 

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლისგეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

    25,277.8  

       28,448.4  

     16,388.8  

    12,059.6  

      16,402.3  

      16,182.3  

          220.0  

 გადასახადები

    12,524.2  

       13,861.6  

     13,861.6  

               -    

      14,982.3  

      14,982.3  

                -    

 გრანტები

    11,600.8  

       13,268.2  

       1,208.6  

    12,059.6  

           220.0  

                 -    

          220.0  

 სხვა  შემოსავლები

      1,152.8  

         1,318.6  

       1,318.6  

               -    

        1,200.0  

        1,200.0  

                -    

 II. ხარჯები

    12,484.7  

       13,237.4  

     12,810.1  

         427.3  

      14,763.3  

      14,543.3  

          220.0  

 შრომის ანაზღაურება

      2,269.7  

         2,266.0  

       2,166.0  

         100.0  

        3,026.0  

        2,926.0  

          100.0  

 საქონელი და მომსახურება

      1,873.2  

         1,731.7  

       1,524.4  

         207.3  

        1,842.8  

        1,842.8  

                -    

 პროცენტი

           81.1  

              68.9  

            68.9  

               -    

             70.0  

             70.0  

                -    

 სუბსიდიები

      6,942.7  

         7,817.4  

       7,697.4  

         120.0  

        8,254.0  

        8,134.0  

          120.0  

 გრანტები

           50.0  

                  -    

                -    

               -    

                 -    

                 -    

                -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

      1,054.4  

         1,159.2  

       1,159.2  

               -    

        1,271.0  

        1,271.0  

                -    

 სხვა ხარჯები

         213.6  

            194.2  

          194.2  

               -    

           299.5  

           299.5  

                -    

 III. საოპერაციო სალდო

    12,793.1  

       15,211.0  

       3,578.7  

    11,632.3  

        1,639.0  

        1,639.0  

-             0.0  

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

    12,759.0  

       15,651.0  

       2,962.1  

    12,688.9  

        1,540.0  

        1,540.0  

                -    

 ზრდა

    13,512.6  

       16,631.0  

       3,942.1  

    12,688.9  

        2,440.0  

        2,440.0  

                -    

 კლება

         753.6  

            980.0  

          980.0  

 

           900.0  

           900.0  

 

 V. მთლიანი სალდო

           34.1  

-           440.0  

          616.6  

-     1,056.6  

             99.0  

             99.0  

-             0.0  

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-        461.0  

-           639.1  

          417.5  

-     1,056.6  

-              0.0  

                 -    

-             0.0  

 ზრდა

               -    

                  -    

                -    

               -    

                 -    

                 -    

                -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

               -    

                  -    

 

 

                 -    

 

 

 კლება

         461.0  

            639.1  

-         417.5  

      1,056.6  

               0.0  

                 -    

              0.0  

      ვალუტა და დეპოზიტები

         461.0  

            639.1  

-         417.5  

      1,056.6  

               0.0  

                 -    

              0.0  

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

         495.1  

-           199.1  

-         199.1  

               -    

-            99.0  

-            99.0  

                -    

 კლება

-        495.1  

            199.1  

          199.1  

               -    

             99.0  

             99.0  

                -    

     საშინაო

-        495.1  

            199.1  

          199.1  

               -    

             99.0  

             99.0  

                -    

           სესხები

               -    

                  -    

 

 

             99.0  

             99.0  

 

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

-        495.1  

            199.1  

          199.1  

 

                 -    

 

 

 VIII. ბალანსი

-            0.0  

                0.0  

-             0.0  

               -    

-              0.0  

                 -    

                -    

 

 

2. უხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს

შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

 

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

      26,031.4  

      29,428.4  

      17,368.8  

      12,059.6  

      17,302.3  

      17,082.3  

           220.0  

 შემოსავლები

      25,277.8  

      28,448.4  

      16,388.8  

      12,059.6  

      16,402.3  

      16,182.3  

           220.0  

 არაფინანსური აქტივების კლება

           753.6  

           980.0  

           980.0  

 

           900.0  

           900.0  

                -    

 ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

                -    

                -    

 

 

                -    

 

 

 ვალდებულებების ზრდა

                -    

                -    

 

 

                -    

 

 

 გადასახდელები

      26,492.4  

      30,067.5  

      16,951.3  

      13,116.2  

      17,302.3  

      17,082.3  

           220.0  

 ხარჯები

      12,484.7  

      13,237.4  

      12,810.1  

           427.3  

      14,763.3  

      14,543.3  

           220.0  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      13,512.6  

      16,631.0  

        3,942.1  

      12,688.9  

        2,440.0  

        2,440.0  

                -    

 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

                -    

                -    

 

 

                -    

 

 

 ვალდებულებების კლება

           495.1  

           199.1  

           199.1  

                -    

             99.0  

             99.0  

                -    

 ნაშთის ცვლილება

-         461.0  

-         639.1  

           417.5  

-      1,056.6  

-             0.0  

                -    

-             0.0  

 

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 16402,3  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

      25,277.8  

      28,448.4  

      16,388.8  

      12,059.6  

      16,402.3  

      16,182.3  

           220.0  

       გადასახადები

      12,524.2  

      13,861.6  

      13,861.6  

                -    

      14,982.3  

      14,982.3  

                -    

      გრანტები

      11,600.8  

      13,268.2  

        1,208.6  

      12,059.6  

           220.0  

 

           220.0  

       სხვა შემოსავლები

        1,152.8  

        1,318.6  

        1,318.6  

 

        1,200.0  

        1,200.0  

 

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 14982,3 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

      12,524.2  

      13,861.6  

      13,861.6  

                -    

      14,982.3  

      14,982.3  

                -    

      საშემოსავლო გადასახადი

                -    

                -    

                -    

 

                -    

 

 

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

        9,058.3  

      10,761.6  

      10,761.6  

 

      11,482.3  

      11,482.3  

 

      ქონების გადასახადი

        3,465.9  

        3,100.0  

        3,100.0  

                -    

        3,500.0  

        3,500.0  

                -    

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

        1,862.7  

        2,000.0  

        2,000.0  

 

        2,500.0  

        2,500.0  

 

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                -    

                -    

                -    

 

                -    

                -    

 

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

             71.6  

             20.0  

             20.0  

 

             50.0  

             50.0  

 

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

           851.4  

           620.0  

           620.0  

 

           600.0  

           600.0  

 

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

           680.1  

           460.0  

           460.0  

 

           350.0  

           350.0  

 

 

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 220.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 გრანტები

          11,600.9  

          12,059.7  

               220.0  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

                     -    

 

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

          11,600.9  

          12,059.7  

               220.0  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

                     -    

                     -    

 

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

            1,216.4  

            1,208.6  

               220.0  

 კაპიტალური ტრანსფერი

            9,385.0  

          10,184.0  

                     -    

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

               999.5  

               667.1  

                     -    

      მაღალმთიანი დასახლების ღონისძიებები

               479.5  

               147.1  

                     -    

    სპეციალური ტრანსფერი 

                     -    

 

                     -    

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

               520.0  

               520.0  

                     -    

 

 

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1200,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

            1,152.8  

            1,318.6  

            1,200.0  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

               184.0  

               203.0  

               210.0  

 პროცენტები

                 50.3  

                 53.0  

                 60.0  

 დივიდენდები

                     -    

 

 

 რენტა

               133.7  

               150.0  

               150.0  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

               290.2  

               365.6  

               360.0  

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                 233.9  

                 285.6  

                 300.0  

 საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

                     -    

 

 

      სანებართვო მოსაკრებელი

                  77.0  

                  40.6  

                  70.0  

 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვებზე

                     -    

                  58.0  

                  50.0  

 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  

                    0.0  

                    5.0  

                    2.0  

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

                     -    

                    2.0  

                    2.0  

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

                 146.0  

                 130.0  

                     -    

 კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

                     -    

 

    

 ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის 

                     -    

 

 

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

                  10.9  

                  50.0  

                  50.0  

 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 

                     -    

 

 

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                  56.3  

                  80.0  

                  60.0  

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

               578.8  

               650.0  

               530.0  

 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

                     -    

 

 

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

                 99.8  

               100.0  

               100.0  

 

 

 

 

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  14763,3 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
 
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

      12,484.7  

      13,237.4  

      12,810.1  

           427.3  

      14,763.3  

      14,543.3  

           220.0  

 შრომის ანაზღაურება

        2,269.7  

        2,266.0  

        2,166.0  

           100.0  

        3,026.0  

        2,926.0  

           100.0  

 საქონელი და მომსახურება

        1,873.2  

        1,731.7  

        1,524.4  

           207.3  

        1,842.8  

        1,842.8  

                 -    

 პროცენტები

             81.1  

             68.9  

             68.9  

                 -    

             70.0  

             70.0  

                 -    

 სუბსიდიები

        6,942.7  

        7,817.4  

        7,697.4  

           120.0  

        8,254.0  

        8,134.0  

           120.0