ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ელექტრონულ ა უ ქ ც ი ო ნ ს

გამოქვეყნების თარიღი: 22 მარტი, 2024
დასრულების თარიღი: 4 April, 2024

             

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ელექტრონულ

________________________

 

აუქციონის დაწყება - დამთავრება  22.03.2024წ. 15:30 - 02.04.2024. 17:00

 

 

  • აუქციონზე იჯარით გაცემის მიზნით, კვირაში ორი დღით, 2025 წლის 1-ელ იანვრამდე ვადით, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ კაჭრეთის კულტურის სახლის შენობა-ნაგებობის ს.კ. 51.20.54.000.067, მეორე სართულიდან, 153,65კვმ არასაცხოვრებელი ფართი. ფართის ღირებულებაა - 78054 (სამოცდათვრამეტიათას ორმოცდათოთხმეტი) ლარი. საწყისი წლიური საიჯარო ქირა - 1200 (ერთიათას ორასი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი საიჯარო ქირის 5% - 60 (სამოცი) ლარი, „ბე“ - საწყისი ქირის 30% - 360 (სამასსამოცი) ლარი.

 

-  ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად „ბე“-ს გადახდა   შესაძლებელია ნაღდი ანგარიშსწორებით ბანკში ან/და ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით.

 

- ელექტრონულ აუქციონში  გამარჯვებულზე გაიცემა აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი  ოქმი.

 

- იმ შემთხვევაში, თუ აუქციონში გამარჯვებული ხელს არ მოაწერს აუქციონის გამარჯვების    დამადასტურებელ ოქმს, აუქციონის შედეგები უქმდება. ხოლო, გადახდილი საგარანტიო თანხა - (ბე) უკან აღარ ბრუნდება.

 

- საწყისი თანხა შეადგენს ქონების იჯარით სარგებლობის ერთი წლის საიჯარო ქირას.

 

- აუქციონში გამარჯვებულმა, 15 კალენდარული დღის ვადაში უზრუნველყოს ორი თვის საიჯარო ქირის 

  გადახდა სს „ლიბერთი ბანკში“, საბანკო ანგარიშზე - 300503047.

 

- აუქციონში გამარჯვებული, ორი თვის საიჯარო ქირის გადახდის შემდეგ, ქონების მესაკუთრესთან   

   აფორმებს საიჯარო ხელშეკრულებას.

 

 

 

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია

 

 

 

 

გააზიარე