ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23

  გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულა უ ქ ც ი ო ნ ს

გამოქვეყნების თარიღი: 5 April, 2023
დასრულების თარიღი: 13 April, 2023

  გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

აცხადებს ელექტრონულა

________________________

                 

    აუქციონის დაწყება - დამთავრება  05.04.2023 წ. 15:00 13.04.2023 . 17:00

 

 •             

 

) სოფელ შაშიანში მდებარე, საბავშვო ბაღის შენობა-ნაგებობა ს.კ. 51.04.13.160. შენობის საერთო ფართია - 330.80 კვ.მ, განაშენიანების ფართია - 434,2კვმ. სადემონტაჟე შენობის საწყისი საპრივატიზაციო ფასია - 8500 (რვა ათას ხუთასი)  „ბე“  საწყისი  საპრივატიზაციო ფასის 30%  - 2550 (ორი ათას ხუთას ორმოცდაათი)  ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5% - 425 (ოთხას ოცდახუთი)  ლარი.

 

ობიექტის აღწერილობა:

 

შენობა-ნაგებობა ძველია, ერთსართულიანია. რეკონსტრუქციას არ ექვემდებარება.

 

აუქციონის პირობა:

 

 • შენობა-ნაგებობის პრივატიზება ხორციელდება დემონტაჟის პირობით, მიმაგრებული მიწის გარეშე;

 

 • აუქციონში გამარჯვებულმა, აუქციონის დასრულებიდან ორი თვის ვადაში, უზრუნველყოს შენობის დემონტაჟი, ტერიტორიის გასუფთავება  და მოსწორება;

 

 • განხორციელდეს დემონტაჟი მერიის მიერ გაცემული, დემონტაჟზე მშენებლობის ნებართვით გათვალისწინებული პირობების დაცვით - კერძოდ, აუქციონში გამარჯვებულის  მიერ წარმოდგენილ იქნას - დემონტაჟის პროექტი (გეგმები, დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტი გრაფიკით, უსაფრთხოების ნორმების დაცვის პროექტი, უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, შენობის შემოღობვის პროექტი და სადემონტაჟე პერიმეტრზე არსებული კომუნიკაციების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროექტი) და დემონტაჟის მოსაკრებელი განაშენიანების ფართის მიხედვით ( 1 ლარი - 1კვმ-ზე). განაშენიანების ფართია - 434,2კვმ.

 

 

) სოფელ ახაშენში მდებარე საბავშო ბაღის შენობა-ნაგებობის ს.კ. 51.08.09.300. საერთო ფართიდან - 830,2 კვ.მ-დან სადემონტაჟეა - 338,5კვმ. სადემონტაჟე ფართის განაშენიანების ფართია - 531,0კვმ. სადემონტაჟე შენობის საწყისი საპრივატიზებო ფასია - 8600 (რვაათას ექვსასი)  „ბე“ - საწყისი  საპრივატიზაციო ფასის 30%  - 2580 (ორიათას ხუთსოთხმოცი)  ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5% - 430 (ოთხას ოცდაათი)  ლარი.

 

ობიექტის აღწერილობა:

 

შენობა-ნაგებობა ძველია, ერთსართულიანია. რეკონსტრუქციას არ ექვემდებარება.

 

აუქციონის პირობა:

 

 • შენობა-ნაგებობის პრივატიზება ხორციელდება შენობის ნაწილის დემონტაჟის პირობით, მიმაგრებული მიწის გარეშე;

 

 • აუქციონში გამარჯვებულმა, აუქციონის დასრულებიდან ორი თვის ვადაში, უზრუნველყოს შენობის დემონტაჟი, ტერიტორიის გასუფთავება  და მოსწორება;

 

დემონტაჟი განხორციელდეს მერიის მიერ გაცემული, დემონტაჟზე მშენებლობის ნებართვით გათვალისწინებული პირობების დაცვით - კერძოდ, აუქციონში გამარჯვებულის  მიერ წარმოდგინდეს  - დემონტაჟის პროექტი (გეგმები, დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტი გრაფიკით, უსაფრთხოების ნორმების დაცვის პროექტი, უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, შენობის შემოღობვის პროექტი და სადემონტაჟე პერიმეტრზე არსებული კომუნიკაციების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროექტი) და დემონტაჟის მოსაკრებელი განაშენიანების ფართის მიხედვით ( 1 ლარი - 1კვმ-ზე). სადემონჰტაჟე ნაწილის განაშნიანების ფართია - 531,0კვმ;

 

) სოფელ ჩუმლაყში მდებარე, N1 საბავშო ბაღის შენობა-ნაგებობა ს.კ. 51.09.15.130. შენობის საერთო ფართი - 1441,70 კვ.მ, განაშენიანების ფართია - 1389,49კვმ. სადემონტაჟე შენობის საწყისი საპრივატიზებო ფასია - 37000 (ოცდაჩვიდმეტი ათასი)  „ბე“  საწყისი  საპრივატიზაციო ფასის 30%  - 11 100 (თერთმეტიათას ასი)  ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5% - 1850 (ერთიათას რვაასორმოცდაათი)  ლარი.

 

ობიექტის აღწერილობა:

 

შენობა-ნაგებობა ძველია, ერთსართულიანია. რეკონსტრუქციას არ ექვემდებარება.

 

აუქციონის პირობა:

 

 • შენობა-ნაგებობის პრივატიზება ხორციელდება დემონტაჟის პირობით, მიმაგრებული მიწის გარეშე;

 

 • აუქციონში გამარჯვებულმა, აუქციონის დასრულებიდან ორი თვის ვადაში, უზრუნველყოს შენობის დემონტაჟი, ტერიტორიის გასუფთავება  და მოსწორება;

 

 • განხორციელდეს დემონტაჟი მერიის მიერ გაცემული, დემონტაჟზე მშენებლობის ნებართვით გათვალისწინებული პირობების დაცვით - კერძოდ, აუქციონში გამარჯვებულის  მიერ წარმოდგენილ იქნას - დემონტაჟის პროექტი (გეგმები, დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტი გრაფიკით, უსაფრთხოების ნორმების დაცვის პროექტი, უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, შენობის შემოღობვის პროექტი და სადემონტაჟე პერიმეტრზე არსებული კომუნიკაციების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროექტი) და დემონტაჟის მოსაკრებელი განაშენიანების ფართის მიხედვით ( 1 ლარი - 1კვმ-ზე). განაშენიანების ფართია - 1389,4კვმ.

 

 

) სოფელ ძირკოკში მდებარე, შენობა-ნაგებობა, ს.კ. 51.11.68.421. შენობის სავარაუდო ფართია - 90კვმ, განაშენიანების სავარაუდო ფართი - 90. სადემონტაჟე შენობის საწყისი საპრივატიზებო ფასია - 4300 (ოთხი ათას სამასი)  „ბე“  საწყისი  საპრივატიზაციო ფასის 30%  - 1290 (ათას ორას ოთხმოცდაათი)  ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5% - 215 (ორას თხუთმეტი)  ლარი.

 

ობიექტის აღწერილობა:

 

შენობა-ნაგებობა ძველია, ერთსართულიანია. რეკონსტრუქციას არ ექვემდებარება.

 

აუქციონის პირობა:

 

 • შენობა-ნაგებობის პრივატიზება ხორციელდება დემონტაჟის პირობით, მიმაგრებული მიწის გარეშე;

 

 • აუქციონში გამარჯვებულმა, აუქციონის დასრულებიდან ორი თვის ვადაში, უზრუნველყოს შენობის დემონტაჟი, ტერიტორიის გასუფთავება  და მოსწორება;

 

 • განხორციელდეს დემონტაჟი მერიის მიერ გაცემული, დემონტაჟზე მშენებლობის ნებართვით გათვალისწინებული პირობების დაცვით - კერძოდ, აუქციონში გამარჯვებულის  მიერ წარმოდგენილ იქნას - დემონტაჟის პროექტი (გეგმები, დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტი გრაფიკით, უსაფრთხოების ნორმების დაცვის პროექტი, უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, შენობის შემოღობვის პროექტი და სადემონტაჟე პერიმეტრზე არსებული კომუნიკაციების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროექტი) და დემონტაჟის მოსაკრებელი განაშენიანების ფართის მიხედვით ( 1 ლარი - 1კვმ-ზე). განაშენიანების სავარაუდო ფართია - 90 კვმ.

________________________

                

-  ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად „ბე“-ს გადახდა   შესაძლებელია ნაღდი

    ანგარიშსწორებით ან/და ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით.

 

-  ელექტრონულ აუქციონში  გამარჯვებულზე გაიცემა აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი

    ოქმი.

 

-  გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის მიღებიდან, 15 კალენდარული დღის ვადაში, აუქციონში

    გამარჯვებულსა და ქონების მესაკუთრეს შორის ფორმდება ნასყიდობის ხელშეკრულება.

 

-  ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულმა, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15

    კალენდარული დღის ვადაში უნდა  უზრუნველყოს ქონების ღირებულების სრულად გადახდა სს   

    ლიბერთი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ბანკის კოდი LBRTGE22, ანგარიშის ნომერი -

    GE16LB0121192433146005.

 

-  30 კალენდარული  დღის ვადაში ქონების ღირებულების გადაუხდელობის შემთხვევაში აუქციონის

    შედეგები უქმდება.ხოლო გადახდილი საგარანტიო თანხა - (ბე) უკან აღარ ბრუნდება;

 

-  ქონების ღირებულების სრულად გადახდის შემდეგ, აუქციონში  გამარჯვებულს გადეცემა  

   საკუთრების უფლების დამადასტურებელი მოწმობა.

 

-  ქონების დათვალიერება შესაძლებელია ქონების  მესაკუთრესთან შეთანხმებით.

 

-  დამატებითი ინფორმაციისათვის  დაგვიკავშირდით ნომერზე - 555 00 41 64. ასევე, შეგიძლია  

   დარეკოთ ცხელ ხაზზე -  1420.

 

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

გააზიარე