ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ ა უ ქ ც ი ო ნ ს

გამოქვეყნების თარიღი: 30 April, 2020
დასრულების თარიღი: 18 May, 2020

აუქციონისდაწყება - დამთავრება

30.04.2020 13:00–18.05.2020 16:00

 

ელექტრონულ აუქციონზე პრივატიზების მიზნით გატანილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება

 

  1. შენობა-ნაგებობები:

ა)სოფელ კარდენახში  მდებარე შენობა-ნაგებობა - ყოფილი N2 საბავშვო ბაღის შენობა.  შენობის საერთო ფართი - 259,40 კვმ, მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნმეო დანიშნულების მიწა - 1093,0კვმ. საკადასტრო კოდი - 51.15.23.286. ქონების საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 20 209(ოცი ათას ორას ცხრა) ლარი. (შენობის ღირებულება - 8 918 (რვა ათას ცხრაასთვრამეტი) ლარი, მიწის ღირებულება - 11 291 (თერთმეტი ათას ორას ოთხმოცდათერთმეტი) ლარი.) „ბე“ - საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30% - 6 063 (ექვსი ათას სამოცდასამი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5% - 1 011 (ერთი ათას თერთმეტი) ლარი.

ობიექტისაღწერილობა:

შენობა მდებარეობს სოფელში.  არის მოუვლელი და ამორტიზებული, დაზიანებულია სახურავი.  მეორე სართულს ხის შუშაბანდი აქვს. ესაჭიროება კაპიტალური აღდგენა.

 

ბ)სოფელ კარდენახში  მდებარე, კულტურის სახლის შენობა-ნაგებობა. შენობის საერთო ფართი - 1544,0კვმ, მიმაგრებული, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა - 4872,0კვმ.  საკადასტრო კოდი - 51.15.73.037.  ქონების საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 98 115(ოთხმოცდათვრამეტი ათას ასთხუთმეტი) ლარი. (შენობის ღირებულება - 47 787 (ორმოცდაშვიდი ათას შვიდას ოთხმოცდაშვიდი) ლარი, მიწის ღირებულება - 50 328 (ორმოცდაათი ათას სამასოცდარვა) ლარი.) „ბე“ - შეადგენს საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30%-ს - 29 435 (ოცდაცხრა ათას ოთხას ოცდათხუთმეტი) ლარს. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5%-ს - 4 906 (ოთხი ათას ცხრაას ექვსი) ლარს.

ობიექტისაღწერილობა:

შენობა მდებარეობს სოფლის ცენტრში. არის მოუვლელი და ამორტიზებული, დაზიანებული აქვს სახურავი, რის გამოც დაზიანებულია კედლები. არ გააჩნია კარ-ფანჯარა.

 

გ)  სოფელ მუკუზანში  მდებარე, შენობა-ნაგებობები N1-დან N15-ის ჩათვლით, ყოფილი პროფტექნიკური სასწავლებელი. შენობების საერთო ფართი- 10455,1 კვმ.არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა -82906 კვმ.  საკადასტრო კოდი - 51.06.51.274  ქონების საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 835 274 (რვაას ოცდათხუთმეტი ათას ორას სამოცდათოთხმეტი) ლარი. (შენობის ღირებულება -259077 (ორასორმოცდაცხრამეტი ათას სამოცდაჩვიდმეტი) ლარი,მიწის ღირებულება - 576197  (ხუთას სამოცდათექვსმეტი ათას ასოთხმოცდაჩვიდმეტი) ლარი.) „ბე“ - შეადგენს საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30%-ს -250 582 (ორასორმოცდაათი ათას ხუთას ოთხმოცდაორი) ლარს. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5%-ს - 41 764 (ორმოცდაერთი ათას შვიდას სამოცდაოთხი) ლარს.

 

 

 

ობიექტისაღწერილობა:

შენობა-ნაგებობები მდებარეობს სოფლის განაპირა ტერიტორიაზე - გურჯაანი-ყვარელის დამაკავშირებელი ავტომაგისტრალის გასწვრივ და წარმოადგენს ყოფილი პროფესიული სასწავლებლის ტერიტორიას. ფართობი შემოღობილია მესერით, რომელიც ადგილ-ადგილ დაზიანებულია. შენობები ამორტიზებულია, არ აქვს კარებები და ფანჯრები, მათ ნაწილს არ გააჩნია სახურავი. ეზოში გავრცელებულია ველური მცენარეები, არის მოუვლელი.

  1.  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართი:

 

-სოფელ მუკუზანში მდებარე  - 49132 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, ს.კ. 51.06.51.275. საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 341 467 (სამას ორმოცდაერთი ათას ოთხას სამოცდაშვიდი) ლარი. „ბე“ - საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30% - 102 440 (ას ორი ათას ოთხას ორმოცი) ლარი.სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5%- 17 073 (ჩვიდმეტი ათას სამოცდაცამეტი) ლარი.

ობიექტისაღწერილობა:

მიწის ნაკვეთი მდებარეობს სოფლის განაპირას, გურჯაანი-ყვარელის დამაკავშირებელი ავტომაგისტრალის გასწვრივ და წარმოადგენს ყოფილი პროფესიული სასწავლებლის ტერიტორიას. ფართობი გასასუფთავებელია ეკალ-ბარდისგან.

 

 

III .მეორეული სამშენებლო მასალა:

 

- მეორეული სამშენებლო მასალა - 100 (ასი) ცალი ცოკოლის ბლოკი. ბლოკების საწყისი  საპრივატიზაციო ფასი წარმოადგენს საბალანსო ღირებულებას - 1 000 (ერთი ათასი) ლარი. „ბე“ არის საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30% - 300 (სამასი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5% - 50 (ორმოცდაათი) ლარი

ობიექტისაღწერილობა:

სამშენებლო კონსტრუქცია მეორეულია, რაოდენობით - 100 (ასი) ცალი. დასაწყობებულია ქ. გურჯაანის გარეუბანში რამოდენიმე ადგილას, სოფელ ჩუმლაყის საზღვრამდე.

 

 

--------------------------------------

 

- ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად „ბე“-სგადახდა   შესაძლებელია  ნაღდი

ანგარიშსწორებით სს „ლიბერთიბანკში“ ან/და ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით. 

 

- ელექტრონულა უქციონში  გამარჯვებულზე გაიცემა აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმი.

 

- გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის მიღებიდან, 15 კალენდარული დღის ვადაში აუქციონში

გამარჯვებულსა და ქონების მესაკუთრეს შორის ფორმდება ნასყიდობის ხელშეკრულება.

 

- ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულმა,ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 

კალენდარული დღის ვადაში უნდა  უზრუნველყოს ქონების ღირებულების სრულადგადახდა

სახაზინოკოდზე:

 

 ა) შენობა-ნაგებობისთვის - 300503313;

 ბ) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისთვის - 300503390.

გ) სამშენებლო მასალებისთვის - 300503376.

 

- 30 კალენდარული  დღის ვადაში ქონებისღირებულების გადაუხდელობის შემთხვევაში აუქციონის

შედეგები უქმდება.

 

- ქონების ღირებულების სრულად გადახდის შემდეგ, აუქციონში  გამარჯვებულს გადეცემა საკუთრების

უფლების დამადასტურებელი მოწმობა.

 

- ქონების დათვალიერება  შესაძლებელია ქონების  მესაკუთრესთან შეთანხმებით.

 

- დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით ნომერზე - 599 85 23 35; ასევე, შეგიძლია დარეკოთ 

ცხელხაზზე -  2 601 601.

               

                                                                       გურჯაანისმუნიციპალიტეტი

გააზიარე