ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ ა უ ქ ც ი ო ნ ს

გამოქვეყნების თარიღი: 17 მარტი, 2020
დასრულების თარიღი: 25 მარტი, 2020

აუქციონის დაწყება - დამთავრება  17.03.2020 12:00 – 25.03.2020 10:00

 

ელექტრონულ აუქციონზე პრივატიზების მიზნით გატანილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში     არსებული უძრავი ქონება

 

  1. შენობა-ნაგებობები:

 

ა)  სოფელ კარდენახში  მდებარე შენობა-ნაგებობა - ყოფილი N2 საბავშვო ბაღის შენობა.  შენობის საერთო ფართი - 259,40 კვმ, მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნმეო დანიშნულების მიწა - 1093,0კვმ. საკადასტრო კოდი - 51.15.23.286. ქონების საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 20 209 (ოცი ათას ორას ცხრა) ლარი. (შენობის ღირებულება - 8 918 (რვა ათას ცხრაასთვრამეტი) ლარი, მიწის ღირებულება - 11 291 (თერთმეტი ათას ორას ოთხმოცდათერთმეტი) ლარი.) „ბე“ - საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30% - 6 063 (ექვსი ათას სამოცდასამი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5% - 1 011 (ერთი ათას თერთმეტი) ლარი.

ობიექტის აღწერილობა:

შენობა მდებარეობს სოფელში.  არის მოუვლელი და ამორტიზებული, დაზიანებულია სახურავი.  მეორე სართულს ხის შუშაბანდი აქვს. ესაჭიროება კაპიტალური აღდგენა.

 

ბ)  სოფელ კარდენახში  მდებარე, კულტურის სახლის შენობა-ნაგებობა. შენობის საერთო ფართი - 1544,0კვმ, მიმაგრებული, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა - 4872,0კვმ.  საკადასტრო კოდი - 51.15.73.037.  ქონების საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 98 115 (ოთხმოცდათვრამეტი ათას ასთხუთმეტი) ლარი. (შენობის ღირებულება - 47 787 (ორმოცდაშვიდი ათას შვიდას ოთხმოცდაშვიდი) ლარი, მიწის ღირებულება - 50 328 (ორმოცდაათი ათას სამასოცდარვა) ლარი.) „ბე“ - შეადგენს საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30%-ს - 29 435 (ოცდაცხრა ათას ოთხას ოცდათხუთმეტი) ლარს. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5%-ს - 4 906 (ოთხი ათას ცხრაას ექვსი) ლარს.

ობიექტის აღწერილობა:

შენობა მდებარეობს სოფლის ცენტრში. არის მოუვლელი და ამორტიზებული, დაზიანებული აქვს სახურავი, რის გამოც დაზიანებულია კედლები. არ გააჩნია კარ-ფანჯარა.

 

გ)  სოფელ კარდენახში  მდებარე შენობა-ნაგებობა, ყოფილი დაწყებითი სკოლა. შენობის საერთო ფართი - 505,0კვმ, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა - 1307,0კვმ.  საკადასტრო კოდი - 51.15.76.303.  ქონების საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 43 866 (ორმოცდასამი ათას რვაას სამოცდაექვსი) ლარი. (შენობის ღირებულება - 34 416 (ოცდათოთხმეტი ათას ოთხას თექვსმეტი) ლარი, მიწის ღირებულება - 9 450 (ცხრა ათას ოთხას ორმოცდაათი) ლარი.) „ბე“ - საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30% - 13 160 (ცამეტი ათას ას სამოცი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5% - 2 193 (ორი ათას ას ოთხმოცდაცამეტი) ლარი.

ობიექტის აღწერილობა:

შენობა-ნაგებობა მდებარეობს სოფლის თავში, იოსებ ნონეშვილის მუზეუმთან ახლოს. კედლებს გააჩნია ბზარები, შეიმჩნევა სახურავიდან ნალექის ჩამონადენი. ესაჭიროება კაპიტალური რემონტი.

 

დ)  სოფელ მუკუზანში  მდებარე, შენობა-ნაგებობები N1-დან N15-ის ჩათვლით, ყოფილი პროფტექნიკური სასწავლებელი. შენობების საერთო ფართი - 10455,1 კვმ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა - 82906 კვმ.  საკადასტრო კოდი - 51.06.51.274  ქონების საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 835 274 (რვაას ოცდათხუთმეტი ათას ორას სამოცდათოთხმეტი) ლარი. (შენობის ღირებულება - 259 077 (ორას ორმოცდაცხრამეტი ათას სამოცდაჩვიდმეტი) ლარი, მიწის ღირებულება - 576 197  (ხუთას სამოცდათექვსმეტი ათას ას ოთხმოცდაჩვიდმეტი) ლარი.) „ბე“ - შეადგენს საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30%-ს - 250 582  (ორას ორმოცდაათი ათას ხუთას ოთხმოცდაორი) ლარს. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5%-ს - 41 764  (ორმოცდაერთი ათას შვიდას სამოცდაოთხი) ლარს.

ობიექტის აღწერილობა:

შენობა-ნაგებობები მდებარეობს სოფლის განაპირა ტერიტორიაზე - გურჯაანი-ყვარელის დამაკავშირებელი ავტომაგისტრალის გასწვრივ და წარმოადგენს ყოფილი პროფესიული სასწავლებლის ტერიტორიას. ფართობი შემოღობილია მესერით, რომელიც ადგილ-ადგილ დაზიანებულია. შენობები ამორტიზებულია, არ აქვს კარებები და ფანჯრები, მათ ნაწილს არ გააჩნია სახურავი. ეზოში გავრცელებულია ველური მცენარეები, არის მოუვლელი.

 

  1.  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართი:

 

ა) სოფელ მუკუზანში მდებარე  - 49132 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, ს.კ. 51.06.51.275. საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 341 467 (სამას ორმოცდაერთი ათას ოთხას სამოცდაშვიდი) ლარი. „ბე“ - საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30% - 102 440 (ას ორი ათას ოთხას ორმოცი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5% - 17 073  (ჩვიდმეტი ათას სამოცდაცამეტი) ლარი.

ობიექტის აღწერილობა:

მიწის ნაკვეთი მდებარეობს სოფლის განაპირას, გურჯაანი-ყვარელის დამაკავშირებელი ავტომაგისტრალის გასწვრივ და წარმოადგენს ყოფილი პროფესიული სასწავლებლის ტერიტორიას. ფართობი გასასუფთავებელია ეკალ-ბარდისგან.

 

--------------------------------------

 

- ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად „ბე“-ს გადახდა   შესაძლებელია ნაღდი 

  ანგარიშსწორებით სს „ლიბერთი ბანკში“ ან/და ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით. 

 

- ელექტრონულ აუქციონში  გამარჯვებულზე გაიცემა აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმი.

 

 

- გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის მიღებიდან, 15 კალენდარული დღის ვადაში აუქციონში 

  გამარჯვებულსა და ქონების მესაკუთრეს შორის ფორმდება ნასყიდობის ხელშეკრულება.

 

- ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულმა, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 

  კალენდარული დღის ვადაში უნდა  უზრუნველყოს ქონების ღირებულების სრულად გადახდა   

  სახაზინო კოდზე:

 

 ა) შენობა-ნაგებობისთვის - 300503313;

 ბ) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისთვის - 300503390.

 

     

- 30 კალენდარული  დღის ვადაში ქონების ღირებულების გადაუხდელობის შემთხვევაში აუქციონის  

   შედეგები უქმდება.

 

- ქონების ღირებულების სრულად გადახდის შემდეგ, აუქციონში  გამარჯვებულს გადეცემა საკუთრების  

   უფლების დამადასტურებელი მოწმობა.

 

- ქონების დათვალიერება შესაძლებელია ქონების  მესაკუთრესთან შეთანხმებით.

 

- დამატებითი ინფორმაციისათვის  დაგვიკავშირდით ნომერზე - 599 85 23 35; ასევე, შეგიძლია დარეკოთ 

   ცხელ ხაზზე -  2 601 601.

 

         გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

 

გააზიარე