ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს

გამოქვეყნების თარიღი: 27 აგვისტო, 2020
დასრულების თარიღი: 9 სექტემბერი, 2020

აუქციონის დაწყება - დამთავრება 

27.08.2020 17:00–07.09.2020 10:00

 

ელექტრონულ აუქციონზე პრივატიზების მიზნით გატანილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში       არსებული, სოფელ ნანიანში მდებარე, 90,0კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, ს.კ. 51.22.51.492. საწყისი საპრივატიზაციო ფასი - 1030 (ერთი ათას ოცდაათი) ლარი. „ბე“ - საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30% - 309 (სამასცხრა) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5% - 52 (ორმოცდათორმეტი) ლარი

ობიექტის აღწერილობა:

მიწის ნაკვეთი განთავსებულია სოფელში. არის თავისუფალი.

 

                                        --------------------------------------

 

- ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად „ბე“-ს გადახდა   შესაძლებელია ნაღდი

ანგარიშსწორებითსს „ლიბერთი ბანკში“ ან/და ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით. 

 

- ელექტრონულ აუქციონში  გამარჯვებულზე გაიცემა აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმი.

 

- გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის მიღებიდან, 15 კალენდარული დღის ვადაშია უქციონში

გამარჯვებულსა და ქონების მესაკუთრეს შორის ფორმდება ნასყიდობის ხელშეკრულება.

 

- ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულმა,ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 

კალენდარული დღის ვადაში უნდა  უზრუნველყოს ქონების ღირებულების სრულად გადახდა

სახაზინოკოდზე - 300503390.

 

- 30 კალენდარული  დღის ვადაში ქონების ღირებულების გადაუხდელობის შემთხვევაში აუქციონის

შედეგებიუქმდება.

 

- ქონების ღირებულების სრულად გადახდის შემდეგ, აუქციონში  გამარჯვებულს გადეცემა საკუთრების

უფლების დამადასტურებელი მოწმობა.

 

- ქონების დათვალიერება შესაძლებელია ქონების  მესაკუთრესთან შეთანხმებით.

 

- დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით ნომერზე - 599 85 23 35; ასევე, შეგიძლია დარეკოთ 

ცხელ ხაზზე -  2 601 601.

 

 

გურჯაანისმუნიციპალიტეტი

 

გააზიარე