ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს

გამოქვეყნების თარიღი: 7 აგვისტო, 2020
დასრულების თარიღი: 27 აგვისტო, 2020

აუქციონის დაწყება - დამთავრება 

07.08.2020w. 12:00–27.08.2020. 16:00

 

 1. ელექტრონულ აუქციონზე იჯარით გაცემის  მიზნით  გატანილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება:
 • ქ. გურჯაანში, ნონეშვილის გამზირი N4-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის მეორე სართულზე  

განთავსებული არასაცხოვრებელი ფართიდან (ს. კ. -51.01.60.022.01.500)15,1კვმ.

 • ქირის 5% - 36 (ოცდათექვსმეტი) ლარი, „ბე“ - საწყისი ქირის 30% - 216 (ორას თექვსმეტი)

ლარი. საიჯარო ვადა ორიწელი.

 • :იჯარით გასაცემი არასაცხოვრებელი ფართი მდებარეობს შენობის მეორე სართულზე. არის სუფთა
 1.  
 • ქ. გურჯაანში, ნონეშვილის გამზირი N4-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის მესამე სართულზე  

განთავსებული არასაცხოვრებელი ფართიდან (ს. კ. -51.01.60.022.01.500)15,1კვმ.

 •  

ქირის 5% - 36 (ოცდათექვსმეტი) ლარი, „ბე“ - საწყისი ქირის 30% - 216 (ორას თექვსმეტი)

ლარი. საიჯარო ვადა ორიწელი.

 • :

იჯარით გასაცემი არასაცხოვრებელი ფართი მდებარეობს შენობის მესამე სართულზე. არის სუფთა

მდგომარეობაში.

 • ქ. გურჯაანში, ნონეშვილის გამზირი N4-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის მეოთხე სართულზე  

განთავსებული არასაცხოვრებელი ფართიდან (ს. კ. -51.01.60.022.01.500)31,4კვმ.

 •  

სავაჭრო ბიჯი - საწყისი საიჯარო ქირის 5% - 73 (სამოცდაცამეტი) ლარი, „ბე“ - საწყისი ქირის

30% - 437 (ოთხას ოცდაჩვიდმეტი)ლარი. საიჯარო ვადა ორიწელი.

 • :

იჯარით გასაცემი ფართი განთავსებულია შენობის მეოთხე სართულზე. არის სუფთა მდგომარეობაში.

 

 • ქ. გურჯაანში, ნონეშვილის გამზირი N4-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის მეოთხე სართულზე

განთავსებული არასაცხოვრებელი ფართიდან (ს. კ. -51.01.60.022.01.500)16,8კვმ.

 •  

საიჯარო ქირის 5% - 39(ოცდაცხრამეტი) ლარი, „ბე“ - საწყისი ქირის 30% - 234 (ორას

ოცდათოთხმეტი) ლარი.საიჯარო ვადა ორიწელი.

 • :

იჯარით გასაცემი ფართი განთავსებულია შენობის მეოთხე სართულზე. არისსუფთა მდგომარეობაში.  

 

 • ქ. გურჯაანში, ნონეშვილის გამზირი N4-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის მეოთხე სართულზე

განთავსებული არასაცხოვრებელი ფართიდან (ს. კ. -51.01.60.022.01.500)15,7კვმ.

 •  

საიჯარო ქირის 5% - 37(ოცდაჩვიდმეტი) ლარი, „ბე“ - საწყისი ქირის 30% - 219 (ორას

ცხრამეტი) ლარი. საიჯარო ვადა ორი წელი.

 • :

იჯარით გასაცემი ფართი განთავსებულია შენობის მეოთხე სართულზე. არის სუფთა მდგომარეობაში.  

 

 • ქ. გურჯაანში, ნონეშვილის გამზირი N 2-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის პირველ სართულზე

განთავსებული 89,7კვმ არასაცხოვრებელი ფართი, ს. კ. -51.01.24.201.01.501.საწყისი  წლიური

საიჯაროქირა - 7200 (შვიდი ათას ორასი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი საიჯარო ქირის 5% -

              360 (სამას სამოცი) ლარი, „ბე“ - საწყისი ქირის 30% - 2160 (ორი ათას ას სამოცი) ლარი.

საიჯაროვადაორი წელი.

 • :

იჯარით გასაცემი ფართი განთავსებულია შენობის პირველსართულზე. არისსარემონტო, სუფთა

მდგომარეობაში.  

 

 • სოფელ ვაჩნაძიანში მდებარე ამბულატორიის შენობა-ნაგებობის პირველ სართულზე განთავსებული, 160,8კვმ არასაცხოვრებელი ფართი, საკადასტრო კოდი -  51.02.61.009. საწყისი  წლიური საიჯარო ქირა - 1440 (ერთი ათას ოთხას ორმოცი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი საიჯარო ქირის 5% - 72 (სამოცდა თორმეტი) ლარი, „ბე“ - საწყისი ქირის 30% - 432 (ოთხას ოცდათორმეტი) ლარი. საიჯარო ვადა ორიწელი.
 • :

იჯარით გასაცემი ფართი განთავსებულია შენობის პირველ სართულზე. არისუკიდურესად  

სარემონტო. ფართი იჯარით გაიცემა ორი წლის ვადით.

 

 • სოფელ ვეჯინში მდებარე, ყოფილი ადმინისტრაციული შენობა-ნაგებობის პირველ სართულზე განთავსებული, 57,62კვმ არასაცხოვრებელი ფართი, საკადასტრო კოდი -  51.12.65.003. საწყისი  წლიური საიჯარო ქირა - 600 (ერთი ათას ორასი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი საიჯარო ქირის 5% - 30 (სამოცი) ლარი, „ბე“ - საწყისი ქირის 30% - 180(სამას სამოცი) ლარი. საიჯარო ვადა ორიწელი.
 • :

იჯარით გასაცემი ფართი განთავსებულია შენობის პირველსართულზე. არის საერმონტო, სუფთა

 1.  
 • სოფელ ნანიანში მდებარე კულტურის სახლის შენობა-ნაგებობიდან 5,4კვმ არასაცხოვრებელი ფართი, საკადასტრო კოდი - 51.22.51.007. საწყისი წლიური საიჯარო ქირა - 360 (სამას სამოცი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი საიჯარო ქირის 5% - 18 (თვრამეტი) ლარი, „ბე“ - საწყისი ქირის 30% - 108 (ას რვა) ლარი. საიჯარო ვადა ორიწელი.
 • :

იჯარით გასაცემი ფართი განთავსებულია შენობის პირველ სართულზე. არისსუფთა

მდგომარეობაში.  

 

 • სოფელ ნანიანში მდებარე კულტურის სახლის შენობა-ნაგებობიდან 22,6კვმ არასაცხოვრებელი ფართი, საკადასტრო კოდი - 51.22.51.007. საწყისი წლიური საიჯარო ქირა - 600 (ექვსასი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი საიჯარო ქირის 5% - 30 (ოცდაათი) ლარი, „ბე“ - საწყისი ქირის 30% - 180 (ას ოთხმოცი) ლარი. საიჯარო ვადაორი წელი.
 • :

იჯარით გასაცემი ფართი განთავსებულია შენობის პირველ სართულზე. არისსუფთა

მდგომარეობაში.  

 

________________________

 

- აუქციონში გამარჯვებულზე გაიცემა გამარჯვების დამადასტურებელ იოქმი.

 

- აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია აუქციონის დასრულებიდან 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის

ვადაში დაფაროს აუქციონის შედეგად დაფიქსირებული - არასაცხოვრებელი ფართის იჯარის შემთხვევაში - 

ერთი თვის   საიჯარო ქირა და ქონების მესაკუთრესთან გააფორმოს საიჯარო ხელშეკრულება;

- იმ შემთხვევაში, თუ აუქციონში გამარჯვებული ხელს არ მოაწერს აუქციონის გამარჯვების

დამადასტურებელ ოქმს, ან/და არ გააფორმებ საღნიშნულ ვადაში საიჯარო ხელშეკრულებას, აუქციონის

შედეგები უქმდება, ხოლო გადახდილი საგარანტიო თანხა - (ბე) უკან აღარ ბრუნდება;

 

- მეიჯარე იტოვებს უფლებას - განსაკუთრებული აუცილებლობის შემთხვევაში, წერილობითი შეტყობინების

საფუძველზე, მოიჯარეს მოსთხოვოს ობიექტის გათავისუფლება და ცალმხრივად მოშალოს

ხელშეკრულება;

- თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომელ ექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებული

პირები, რომლებმა ცაუქციონში მონაწილეობის მისაღებად, დადგენილი წესით, გადაიხადეს „ბე“ ან

წარადგინეს/გააქტიურეს (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობის საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ

მონაწილეობას ვაჭრობაში, ელექტრონულია უქციონის მონაწილეების მიერ აუქციონში

მონაწილეობისათვის გადახდილი „ბე“ ან წარდგენილი/გააქტიურებული (ელექტრონულად) უპირობო და

 გამოუხმობის აბანკო გარანტია სრულად ირიცხება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

 

საიჯარო ქირა, შეიტანება სს „ლიბერთი  ბანკში“, საბანკო ანგარიშზე - 300503212;

ქონების დათვალიერება შესაძლებელია მესაკუთრესთან შეთანხმებით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ტელეფონზე - 599 85 23 35, ასევე ცხელ ხაზზე - 2 601 601.

 

          გურჯაანისმუნიციპალიტეტი

 

გააზიარე