ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს

გამოქვეყნების თარიღი: 11 ივნისი, 2020
დასრულების თარიღი: 22 ივნისი, 2020

აუქციონისდაწყება - დამთავრება11.06.2020 12:00–22.06.2020 15:00

 

ელექტრონულ აუქციონზე პრივატიზების მიზნით გატანილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულიმოძრავი ქონება- 325 მმ დიამეტრის მქონე, 200 გრძივი მეტრი,მეორეული ლითონის მილი.ქონების საწყისი საპრივატიზებო ფასია - 6 193 (ექვსი ათას ას ოთხმოცდაცამეტი) ლარი. „ბე“ - საწყისი საპრივატიზაციო ფასის  30% - 1 858 (ერთი ათას რვაას ორმოცდათვრამეტი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5% - 310 (სამას ათი) ლარი.

ობიექტის აღწერილობა:

მილები მეორეულია, დასაწყობებულია - სოფელ ჩუმლაყის ტერიტორიაზე.

 

--------------------------------------

 

- ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად „ბე“-სგადახდა   შესაძლებელია ნაღდი

ანგარიშსწორებით სს „ლიბერთიბანკში“ ან/და ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით. 

- ელექტრონულ აუქციონში  გამარჯვებულზე გაიცემა აუქციონში გამარჯვების  დამადასტურებელი ოქმი.

 

- გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის მიღებიდან, 15 კალენდარული დღის ვადაში აუქციონში

გამარჯვებულსა და ქონების მესაკუთრეს შორის ფორმდება ნასყიდობის ხელშეკრულება.

- ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულმა,ნასყიდობისხელშეკრულების გაფორმებიდან 

15 კალენდარული დღის ვადაში უნდა  უზრუნველყოს ქონების ღირებულების სრულად გადახდა

სახაზინო კოდზე - 3005003376.

- 30 კალენდარული  დღის ვადაში ქონების ღირებულების გადაუხდელობის შემთხვევაში აუქციონის

შედეგები უქმდება.

 

- ქონების ღირებულების სრულად გადახდის შემდეგ, აუქციონში  გამარჯვებულს გადაეცემ ასაკუთრების

უფლების დამადასტურებელი მოწმობა.

 

- ქონების დათვალიერება შესაძლებელია ქონების  მესაკუთრესთან შეთანხმებით.

 

- დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით ნომერზე - 599 85 23 35; ასევე, შეგიძლია დარეკოთ 

ცხელ ხაზზე -  2 601 601.

 

  

                                       გურჯაანისმუნიციპალიტეტი

 

გააზიარე