ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს

გამოქვეყნების თარიღი: 25 ივნისი, 2021
დასრულების თარიღი: 12 ივლისი, 2021

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ

აუქციონს

________________________

 

აუქციონის დაწყება - დამთავრება 25.06.2021. 15:30–12.07.2021. 16:00

 

  1. ელექტრონულ აუქციონზე იჯარით გაცემის  მიზნით  გატანილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება:

 

- სოფელ ვაჩნაძიანში მდებარე ამბულატორიის შენობა-ნაგებობის, ს.კ. 51.02.61.009, პირველ სართულზე

განთავსებული 159,0 კვმ არასაცხოვრებელი ფართი. ღირებულება - 10 364 (ათიათას სამას სამოცდაოთხი)

ლარი. საწყისი წლიური საიჯარო ქირა - 1080 (ერთიათას ოთხმოცი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი საიჯარო

ქირის 5% - 54 (ორმოცდათოთხმეტი) ლარი, „ბე“ - საწყისი ქირის 30% - 324 (სამას ოცდაოთხი) ლარი. საიჯარო

ვადა - 3 წელი.

 

ობიექტის აღწერილობა:

 იჯარით გასაცემი ფართი განთავსებულია შენობის პირველ სართულზე. არის უკიდურესად სარემონტო.

 

 - სოფელ კალაურის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა-ნაგებობის, ს.კ. 51.03.12.347, პირველ სართულზე

განთავსებული, 8 კვმ არასაცხოვრებელი ფართი. ღირებულება - 1 330 (ერთიათას სამას ოცდაათი) ლარი.

საწყისი წლიური საიჯარო ქირა - 600 (ექვსასი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი საიჯარო ქირის 5% - 30

(ოცდაათი) ლარი, „ბე“ - საწყისი ქირის 30% - 180 (ას ოთხმოცი) ლარი. საიჯარო ვადა - 3 წელი.

 

ობიექტის აღწერილობა:

 იჯარით გასაცემი ფართი განთავსებულია შენობის პირველ სართულზე. არის სარემონტო და 

   გასასუფთავებელი.

 

- სოფელ კალაურის ადმინისტრაციული ერთეულის ს.კ. 51.03.12.347, ეზოში განთავსებული, 60 კვმ ფართის

მქონე, ყოფილი საქვაბის შენობა. ღირებულება - 9 969 (ცხრაათას ცხრაას სამოცდაცხრა) ლარი. საწყისი

წლიური საიჯარო ქირა - 1200 (ერთიათას ორასი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი საიჯარო ქირის 5% - 60

(სამოცი) ლარი, „ბე“ - საწყი სიქირის 30% - 360 (სამას სამოცი) ლარი. საიჯარო ვადა - 3 წელი.

 

ობიექტის აღწერილობა:

 იჯარით გასაცემი შენობა განთავსებულია დამოუკიდებლად. არის გასასუფთავებელი.

 

- სოფელ

ჩალაუბნის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა-ნაგებობაში ს.კ. 51.16.53.433, პირველ სართულზე

განთავსებული, 32,5 კვმ არასაცხოვრებელი ფართი. ღირებულება - 6601 (ექვსიათას ექვსას ერთი) ლარი.

საწყისი წლიური საიჯარო ქირა - 720 (შვიდას ოცი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი საიჯარო ქირის 5% - 36

(ოცდათექვსმეტი) ლარი, „ბე“ - საწყისი ქირის 30% - 216 (ორას თექვსმეტი) ლარი. საიჯარო ვადა - 3 წელი.

ობიექტის აღწერილობა:

 იჯარით გასაცემი ფართი არის სუფთა მდგომარეობაში.

 

- სოფელ ნანიანის კულტურის სახლის შენობა-ნაგებობის ს.კ. 51.22.51.007, მეორე სართულზე განთავსებული,

11,5 კვმ არასაცხოვრებელი ფართი. ღირებულება - 1 237 (ერთითას ორას ოცდაჩვიდმეტი) ლარი. საწყისი

წლიური საიჯარო ქირა - 600 (ექვსასი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი საიჯარო ქირის 5% - 30 (ოცდაათი) ლარი,

„ბე“ - საწყისი ქირის 30% - 180 (ას ოთხმოცი) ლარი. საიჯარო ვადა - 3 წელი.

 

 

ობიექტის აღწერილობა:

 იჯარით გასაცემი ფართი განთავსებულია შენობის მეორე სართულზე. არის სარემონტო.

 

 

- სოფელ ზემო კაჭრეთის კულტურის სახლის შენობა-ნაგებობის ს.კ. 51.20.55.004, პირველ სართულზე

განთავსებული, 14,20 კვმ არასაცხოვრებელი ფართი. ღირებულება - 1951 (ერთიათას ცხრაას

ორმოცდათერთმეტი) ლარი. საწყისი წლიური საიჯარო ქირა - 720 (შვიდას ოცი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი -

საწყისი საიჯარო ქირის 5% - 36(ოცდათექვსმეტი) ლარი, „ბე“ - საწყისი ქირის 30% - 216 (ორას თექვსმეტი)

ლარი. საიჯარო ვადა - 3 წელი

 

ობიექტის აღწერილობა:

იჯარით გასაცემი ფართი განთავსებულია შენობის პირველ სართულზე. არის სარემონტო. 

 

_______________________

 

- აუქციონში გამარჯვებულზე გაიცემა გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმი.

 

- აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია აუქციონის დასრულებიდან 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის

ვადაში დაფაროს აუქციონის შედეგად დაფიქსირებული, ერთი თვის საიჯარო ქირა და ქონების

მესაკუთრესთან გააფორმოს საიჯარო ხელშეკრულება;

 

- იმ შემთხვევაში, თუ აუქციონში გამარჯვებული ხელს არ მოაწერს აუქციონის გამარჯვების

დამადასტურებელ ოქმს, ან/და არ გააფორმებს აღნიშნულ ვადაში საიჯარო ხელშეკრულებას, აუქციონის

შედეგები უქმდება. ხოლო, გადახდილი საგარანტიო თანხა - (ბე) უკან აღარ ბრუნდება;

 

- თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებული

პირები, რომლებმაც აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად, დადგენილი წესით, გადაიხადეს „ბე“ ან

წარადგინეს/გააქტიურეს (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ

მონაწილეობას ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ აუქციონში

მონაწილეობისათვის გადახდილი „ბე“ ან წარდგენილი/გააქტიურებული (ელექტრონულად) უპირობო და

გამოუხმობი საბანკო გარანტია სრულად ირიცხება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

 

საიჯარო ქირა, შეიტანება სს „ლიბერთი  ბანკში“, საბანკო ანგარიშზე - 300503212;

ქონების დათვალიერება შესაძლებელია მესაკუთრესთან შეთანხმებით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ტელეფონზე - 599 85 23 35, ასევე ცხელ ხაზზე - 2 601 601.

 

 

 

გურჯაანის

მუნიციპალიტეტი

გააზიარე