ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს

გამოქვეყნების თარიღი: 22 თებერვალი, 2021
დასრულების თარიღი: 10 მარტი, 2021

 

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ

აუქციონს

________________________

აუქციონის დაწყება - დამთავრება 22.02.2021 15:00–10.03.2021 15:00

 

 

ელექტრონულ აუქციონზე პრივატიზების მიზნით გატანილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული,მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მეორეული სამშენებლო მასალა:

 

- 27 (ოცდა შვიდი) ცალი ცოკოლის ბლოკი. ბლოკების საწყისი საპრივატიზაციო ფასი წარმოადგენს საბალანსო ღირებულებას და შეადგენს - 270 (ორას სამოცდაათი) ლარს. „ბე“ - საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30% - 81 (ოთხმოცდა ერთი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5% - 13,5 (ცამეტი ლარი და ორმოცდა ათი თეთრი) ლარი.

ობიექტის აღწერილობა:

სამშენებლო კონსტრუქცია მეორეულია, რაოდენობით - 27 (ოცდაშვიდი) ცალი. დასაწყობებულია სოფელ ვეჯინის ტერიტორიაზე.

 

- 4 (ოთხი) ცალი ბეტონის ფილა (2,65 X 1 X 0,25). ფილების საწყისი საპრივატიზაციო ფასი წარმოადგენს საბალანსო ღირებულებას - 160 (ას სამოცი) ლარი. „ბე“ - საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30% - 48 (ორმოცდა რვა) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5% - 8 (რვა) ლარი.

 

ობიექტის აღწერილობა:

სამშენებლო კონსტრუქცია მეორეულია, რაოდენობით - 4 (ოთხი) ცალი, ზომით (2,65 X 1 X 0,25.)  დასაწყობებულია სოფელ ვეჯინის ტერიტორიაზე.

 

--------------------------------------

 

- ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად „ბე“-ს გადახდა   შესაძლებელია ნაღდი ანგარიშსწორებით სს „ლიბერთი ბანკში“ ან/და ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით. 

 

- ელექტრონულ აუქციონში  გამარჯვებულზე გაიცემა აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელ იოქმი.

 

- გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის მიღებიდან, 15 კალენდარული დღის ვადაში აუქციონში გამარჯვებულსა და ქონების მესაკუთრეს შორის ფორმდება ნასყიდობის ხელშეკრულება.

 

- ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულმა, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში უნდა  უზრუნველყოს ქონების ღირებულების სრულად გადახდა სახაზინო კოდზე - 300503313

 

- აუქციონის დასრულებიდან 30 კალენდარული  დღის ვადაში ქონების ღირებულების გადაუხდელობის შემთხვევაში აუქციონის შედეგები უქმდება.

 

- ქონების ღირებულების სრულად გადახდის შემდეგ, აუქციონში  გამარჯვებულს გადეცემა საკუთრების

უფლების დამადასტურებელი მოწმობა.

 

- ქონების დათვალიერება შესაძლებელია ქონების  მესაკუთრესთან შეთანხმებით.

 

- დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით ნომერზე - 599 85 23 35; ასევე, შეგიძლია დარეკოთ 

ცხელ ხაზზე -  2 601 601.

 

  

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

გააზიარე