ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს

გამოქვეყნების თარიღი: 18 დეკემბერი, 2020
დასრულების თარიღი: 29 დეკემბერი, 2020

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ

აუქციონს

________________________

 

აუქციონის დაწყება - დამთავრება 18.12.2020 w. 13:00–29.12.2020. 15:00

 

 

  1. პირობიან ელექტრონულ აუქციონზე საპრივატიზაციოდ, დემონტაჟის მიზნით, შენობაზე მიმაგრებული მიწის გარეშე გატანილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ  კარდენახში მდებარე შენობა-ნაგებობა (ყოფილი საბავშო ბაღი). შენობის საერთო ფართი 259,4 კვ.მ , მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი - 1093,0, ს.კ. 51.15.23.286.  სადემონტაჟე შენობის საწყისი საპრივატიზაციო ფასი - 4370 (ოთხი ათას სამას სამოცდაათი) ლარი. ,,ბე“  საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30% - 1311 (ათას სამას თერთმეტი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5% - 219 (ორას ცხრამეტი) ლარი.

 

ობიექტის აღწერილობა:

შენობა-ნაგებობა ძველია, ნაწილი არის ხის კონსტრუქცია.

 

პრივატიზება განხორციელდეს შემდეგი პირობით:

 

  • აუქციონში გამარჯვებულმა, აუქციონის დასრულებიდან ერთი თვის ვადაში, უზრუნველყოს შენობის დემონტაჟი, ტერიტორიის გასუფთავება და მოსწორება;
  • განხორციელდეს დემონტაჟი მერიის მიერ გაცემული, დემონტაჟზე მშენებლობის ნებართვით გათვალისწინებული პირობების დაცვით - კერძოდ, აუქციონში გამარჯვებულის მიერ წარმოდგენილ იქნას - დემონტაჟის პროექტი ( გეგმები, დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტი გრაფიკით, უსაფრთხოების ნორმების დაცვის პროექტი, უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, შენობის შემოღობვის პროექტი და სადემონტაჟე პერიმეტრზე არსებული კომუნიკაციების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროექტი) და დემონტაჟის მოსაკრებელი განაშენიანების ფართის მიხედვით (1 ლარი - 1 კვ.მ -ზე). შენობის განაშენიანების ფართია  - 136,7 კვ.მ.

 

 

 

 

________________________

 

- ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად „ბე“-ს გადახდა   შესაძლებელია ნაღდი ანგარიშსწორებით სს „ლიბერთი ბანკში“ ან/და ვებ-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით. 

 

- ელექტრონულ აუქციონში  გამარჯვებულზე გაიცემა აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმი.

 

  • გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის მიღებიდან, 15 კალენდარული დღის ვადაში,აუქციონში გამარჯვებულსა და ქონების მესაკუთრეს შორის ფორმდება ნასყიდობის ხელშეკრულება.

 

- აუქციონში გამარჯვებულმა, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში

უნდა  უზრუნველყოს ქონების ღირებულების სრულად გადახდა სახაზინო კოდზე - 300503313.

 

- 30 კალენდარული  დღის ვადაში ქონების ღირებულების გადაუხდელობის შემთხვევაში აუქციონის შედეგები უქმდება, ხოლო გადახდილი საგარანტიო თანხა - (ბე) უკან აღარ ბრუნდება;

 

ქონების დათვალიერება შესაძლებელია მესაკუთრესთან შეთანხმებით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ტელეფონზე - 599 85 23 35, ასევე ცხელ ხაზზე - 2 601 601.

 

 

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

 

 

გააზიარე