ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს

გამოქვეყნების თარიღი: 9 დეკემბერი, 2020
დასრულების თარიღი: 29 დეკემბერი, 2020

აუქციონის დაწყება - დამთავრება

09.12.2020 17:00–29.12.2020 15:00

 

 

 ელექტრონულ აუქციონზე პრივატიზების მიზნით გატანილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული, ქ. გურჯაანში, სარაჯიშვილის ქუჩა N47-ში მდებარე ყოფილი ინდბინათმშენებლობის შენობა-ნაგებობები - N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 - საერთო ფართით - 1712,6 კვ.მ, მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი - 11471 კვ.მ საკადასტრო კოდი - 51.01.59.066. საწყისი საპრივატიზაციო ფასი - 193 119 (ას ოთხმოცდაცამეტი ათას ას ცხრამეტი)) ლარი, (შენობების ღირებულება - 20403 (ოცი ათას ოთხას სამი)ლარი, მიწის ღირებულება - 172 716 (ას სამოცდათორმეტი ათას შვიდას თექვსმეტი)„ბე“ - საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30% - 57936 (ორმოცდაჩვიდმეტი ათას ცხრაას ოცდათექვსმეტი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5% - 9656  (ცხრა ათას ექვსას ორმოცდათექვსმეტი) ლარი

 

ობიექტისაღწერილობა:

 

ტერიტორიაზე განთავსებული შენობა-ნაგებობები ძირითადად ანგარის ტიპისაა. სიძველისა და ხანგრძლივი ბუნებრივი და ფიზიკური ზემოქმედების შედეგად ძალიან დაზიანებულია. სახურავისა და სხვა რკინა-ბეტონის კონსტრუქციები დაშლილ-კოროზირებულია. შენობები გამოსულია მწყობრიდან და რაიმე მიზნით გამოყენებისთვის უვარგისია. ეზოში ეკალ-ბარდი და ველური მცენარეებია გავრცელებული.

 

 

--------------------------------------

 

- ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად „ბე“-სგადახდა   შესაძლებელია ნაღდი ანგარიშსწორებით სს „ლიბერთი ბანკში“ ან/და ვებ-გვერდიდან პლასტიკურიბარათით. 

 

- ელექტრონულ აუქციონში  გამარჯვებულზე გაიცემა აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმი.

 

- გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის მიღებიდან, 15 კალენდარული დღის ვადაში აუქციონში გამარჯვებულსა და ქონების მესაკუთრეს შორის ფორმდება ნასყიდობის ხელშეკრულება.

 

- ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულმა,ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში უნდა  უზრუნველყოს ქონების ღირებულების სრულად გადახდა სახაზინო კოდზე - 300503313

 

- აუქციონის დასრულებიდან 30 კალენდარული  დღის ვადაში ქონების ღირებულების გადაუხდელობის შემთხვევაში აუქციონის შედეგები უქმდება.

 

- ქონების ღირებულების სრულად გადახდის შემდეგ, აუქციონში  გამარჯვებულს გადეცემა საკუთრების

უფლების დამადასტურებელი მოწმობა.

 

- ქონების დათვალიერება შესაძლებელია ქონების  მესაკუთრესთან შეთანხმებით.

 

- დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით ნომერზე - 599 85 23 35; ასევე, შეგიძლია დარეკოთ 

ცხელხაზზე -  2 601 601.

 

გურჯაანისმუნიციპალიტეტი

გააზიარე