ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23
Master: 
Georgian
Data: 
Priority: 
განათლება
Money: 
10
Priority: 
გარემოს დაცვა
Money: 
10
Priority: 
დასვენება, კულტურა და რელიგია
Money: 
10
Priority: 
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
Money: 
10
Priority: 
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
Money: 
10
Priority: 
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
Money: 
10
Priority: 
სახელმწიფო მომსახურება
Money: 
10
Priority: 
სოფლის მეურნეობა
Money: 
10
Priority: 
სხვა
Money: 
10
Priority: 
ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვა
Money: 
10
Year: 
2017