ცხელი ხაზი : (0 353) 22 12 23

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ ა უ ქ ც ი ო ნ ს

გამოქვეყნების თარიღი: 20 ნოემბერი, 2019
დასრულების თარიღი: 6 დეკემბერი, 2019

 

აუქციონის დაწყება - დამთავრება  20.11.2019. 12:30 – 06.12.2019. 15:00

 

  1. ელექტრონულ აუქციონზე იჯარით გაცემის  მიზნით  გატანილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება: 

 

  • სოფელ ვაზისუბანში მდებარე კულტურის სახლის შენობა-ნაგებობის პირველ სართულზე განთავსებული, 11,20კვმ არასაცხოვრებელი ფართი, საკადასტრო კოდი -  51.05.14.352. საწყისი  წლიური საიჯარო ქირა -360 (სამას სამოცი) ლარი, სავაჭრო ბიჯი - საწყისი საიჯარო ქირის 5% - 18 (თვრამეტი) ლარი, „ბე“ - საწყისი ქირის 30% - 108 (ასრვა) ლარი. საიჯარო ვადა ერთი წელი.
  • აღწერილობა:

იჯარით გასაცემი არასაცხოვრებელი ფართი მდებარეობს შენობის პირველ სართულზე. არის სუფთა მდგომარეობაში.

 

  • სოფელ ახაშენში მდებარე ადმინისტრაციული შენობა-ნაგებობის პირველ სართულზე განთავსებული, 12,32კვმ არასაცხოვრებელი ფართი, საკადასტრო კოდი -  51.08.59.043.01.501 საწყისი  წლიური საიჯარო ქირა - 840 (რვაას ორმოცი) ლარი, სავაჭრო ბიჯი - საწყისი საიჯარო ქირის 5% - 42 (ორმოცდაორი) ლარი, „ბე“ - საწყისი ქირის 30% - 252 (ორას ორმოცდათორმეტი) ლარი. საიჯარო ვადა ერთი წელი.
  • აღწერილობა:

იჯარით გასაცემი არასაცხოვრებელი ფართი მდებარეობს შენობის პირველ სართულზე. არის სარემონტო.

 

 

  • სოფელ ჭანდარში მდებარე 35,0კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი - 51.11.68.211. საწყისი წლიური საიჯარო ქირა - 600 (ექვსასი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი საიჯარო ქირის 5% - 30 (ოცდაათი) ლარი, „ბე“ - საწყისი ქირის 30% - 180 (ას ოთხმოცი) ლარი. საიჯარო ვადა ორმოცდაცხრა წელი.

            ობიექტის აღწერილობა:

             იჯარით გასაცემი მიწის ნაკვეთი განთავსებულია თელავი-ბაკურციხის ავტომაგისტრალის გასწვრივ. 

            ფართი დაფარულია ბუჩქნარით.

 

________________________   

 

- აუქციონში გამარჯვებულზე გაიცემა გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმი.

 

- აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია აუქციონის დასრულებიდან 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის  

  ვადაში დაფაროს აუქციონის შედეგად დაფიქსირებული - არასაცხოვრებელი ფართის იჯარის შემთხვევაში - 

  ერთი თვის საიჯარო ქირა, ხოლო მიწის ნაკვეთის იჯარის შემთხვევაში - სამი თვის საიჯარო ქირა და  

  ქონების მესაკუთრესთან გააფორმოს საიჯარო ხელშეკრულება;

 

- იმ შემთხვევაში, თუ აუქციონში გამარჯვებული ხელს არ მოაწერს აუქციონის გამარჯვების 

  დამადასტურებელ ოქმს, ან/და არ გააფორმებს აღნიშნულ ვადაში საიჯარო ხელშეკრულებას, აუქციონის 

  შედეგები უქმდება, ხოლო გადახდილი საგარანტიო თანხა - (ბე) უკან აღარ ბრუნდება;

- მეიჯარე იტოვებს უფლებას, განსაკუთრებული აუცილებლობის შემთხვევაში, წერილობითი შეტყობინების  

  საფუძველზე, მოსთხოვოს მოიჯარეს ობიექტის გათავისუფლება და ცალმხრივად მოშალოს ხელშეკრულება;

 

- თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით, რომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებული 

  პირები, რომლებმაც აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად, დადგენილი წესით, გადაიხადეს „ბე“ ან 

  წარადგინეს/გააქტიურეს (ელექტრონულად) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, არ მიიღებენ  

  მონაწილეობას ვაჭრობაში, ელექტრონული აუქციონის მონაწილეების მიერ აუქციონში 

  მონაწილეობისათვის გადახდილი „ბე“ ან წარდგენილი/გააქტიურებული (ელექტრონულად) უპირობო და 

  გამოუხმობი საბანკო გარანტია სრულად ირიცხება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

 

 საიჯარო ქირა, შეიტანება სს „ლიბერთი  ბანკში“,  საბანკო ანგარიშზე:

      ა) არასაცხოვრებელი ფართის შემთხვევაში - 300503212;

      ბ) მიწის  ნაკვეთის შემთხვევაში - 300503047. 

 ქონების დათვალიერება შესაძლებელია მესაკუთრესთან შეთანხმებით.

 დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ტელეფონზე - 599 85 23 35, ასევე ცხელ ხაზზე - 2 601 601.

 

 

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

 

 

 

 

გააზიარე